Brúsič nástrojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Brúsič nástrojov

Brúsič nástrojov vykonáva ručné alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s jednou reznou hranou, alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s viac reznými hranami za účelom ich udržiavania v prevádzkyschopnom stave. Upravuje ostrie - reznú hranu podľa požiadaviek technológa, kontroluje geometriu rezných hrán nástrojov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Brúsič náradia
Ostrič náradia
Ostrič nástrojov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7224 - Leštiči, brusiči a ostriči kovov a nástrojov
SK ISCO-08 7224002 - Brúsič nástrojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Obrábač kovov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
 • stupeň EKR 3 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 3 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 3 technológia sústruženia
 • stupeň EKR 3 technológia frézovania
 • stupeň EKR 3 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 3 číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
 • stupeň EKR 3 technológia brúsenia
  Špecifikácia:
  Technológia brúsenia - znalosti v oblasti určovania a špecifikovania brúsnych materiálov.
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 voľba a príprava príslušenstva nástrojových brúsok pred ostrením nástrojov, príprava k ich ostreniu
 • stupeň EKR 3 vyvažovanie brúsiacich kotúčov
 • stupeň EKR 3 lapovanie britiev jednobritvových nástrojov
  Špecifikácia:
  Strojové obrábanie, ktorým sa upravuje drsnosť materiálu.
 • stupeň EKR 3 ručné vybrusovanie a ostrenie jednoduchých tvarových nožov a vrtákov, úprava ostria tvarových nožov žliabkovaním a pod.
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a údržba použitých nástrojov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch na vykonávanie obrábacích operácií
 • stupeň EKR 3 upínanie brúsiacich a iných nástrojov, upínanie obrobkov a stanovenie ich polohy na rôznych druhoch brúsok, honovačiek, ševingovacích strojov
 • stupeň EKR 3 obsluha brúsok
 • stupeň EKR 3 ručné a strojové brúsenie jedno a viacbritvových obrábacích nástrojov 
  Špecifikácia:
  Ručné a strojové brúsenie jedno a viacbritvových obrábacích nástrojov - sústružnícke nože, frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky, preťahovacie tŕne, pilové kotúče a podobne.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie