Obrábač kovov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Obrábač kovov

Obrábač kovov vykonáva práce pri výrobe súčiastok z kovu alebo z iných technických materiálov obrábaním, čiže odoberaním materiálu z polotovaru niektorým z nasledovných spôsobov: rezanie, sústruženie, vŕtanie, frézovanie, hobľovanie, brúsenie, elektroerozívne obrábanie.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Brúsič
Frézar
Horizontkár
Operátor NC strojov
Sústružník
Vŕtač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
V prípade, ak zamestnanie vykonáva pracovník ako samostatne zárobkovo činná osoba, je potrebné živnostenské oprávnenie na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7223 - Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
SK ISCO-08 7223003 - Obrábač kovov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Obrábač kovov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 3 technológia sústruženia
 • stupeň EKR 3 technológia frézovania
 • stupeň EKR 3 technológia brúsenia
 • stupeň EKR 3 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 3 číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
 • stupeň EKR 3 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 2 vlastnosti kovových materiálov a zliatin

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha cnc brúsok
 • stupeň EKR 3 obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
 • stupeň EKR 3 obsluha cnc sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 3 jednoduché technologické úkony pri strojovom obrábaní technických materiálov a renovácii súčastí
 • stupeň EKR 3 ručné spracovanie a strojové obrábanie kovových materiálov a plastov
 • stupeň EKR 3 upínanie nástrojov, polotovarov a obrobkov a stanovenie ich polohy na rôznych druhoch cnc strojoch
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie