Nastavovač priemyselných robotov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Nastavovač priemyselných robotov

Nastavovač priemyselných robotov zabezpečuje nastavenie parametrov a programovanie priemyselných robotov. Modifikuje, optimalizuje a zabezpečuje prevádzkovú obsluhu, kontroluje dosahovanú kvalitu, identifikuje poruchy, zabezpečuje čistenie priemyselného robota a jeho plynulý chod s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 7223 - Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
SK ISCO-08 7223002 - Nastavovač priemyselných robotov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Nastavovač strojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 4 robotika
 • stupeň EKR 4 mechatronika
 • stupeň EKR 4 PLC (Programovateľný logický automat)
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
 • stupeň EKR 3 logika programovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v technickej dokumentácii na nastavovanie priemyselných robotov
 • stupeň EKR 4 programovanie priemyselných robotov
 • stupeň EKR 4 obsluha programovateľných zariadení na striekanie povrchu a ďalšie povrchové úpravy
 • stupeň EKR 4 obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
 • stupeň EKR 3 kontrola a vykonávanie funkčných skúšok číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy číselne riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
 • stupeň EKR 3 používanie náradia na údržbu a opravy strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie