Nástrojár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Nástrojár

Nástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a rôzne druhy foriem. Zostavuje skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku podľa technologických postupov a výkresovej dokumentácie. Montuje a pripravuje podskupiny nástrojov na strojné obrábanie, uskutočňuje funkčné skúšky v produkčnom lise.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Nástrojár ručný
Tool maker
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7222004 - Nástrojár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Nástrojár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
  Špecifikácia:
  Používanie nástrojov a meradiel.
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  Vie čítať technické výkresy v každom detaile.
 • stupeň EKR 3 technológia obrábania kovov
  Špecifikácia:
  Vie zvoliť vhodný spôsob obrábania kovov v závislosti od dostupnej technológie.
 • stupeň EKR 3 normy a smernice vo zváraní
  Špecifikácia:
  Voľba vhodnej technológie a typu zvárania pre daný nástroj.
 • stupeň EKR 3 technológia sústruženia
 • stupeň EKR 3 technológia brúsenia
 • stupeň EKR 3 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 3 technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
 • stupeň EKR 3 technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
 • stupeň EKR 3 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 3 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 3 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 3 chyby odliatkov
 • stupeň EKR 3 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 technológia výroby foriem
 • stupeň EKR 3 zásady lícovacej sústavy iso

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 lícovanie razníkov s dodržanou presnosťou
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie priestorových šablón
 • stupeň EKR 3 otryskávanie suchým ľadom
 • stupeň EKR 3 obsluha zváracích zariadení na zváranie plastov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojného zariadenia (napr. konvenčných frézok, sústruhov, vŕtačiek a pod.)
 • stupeň EKR 3 obsluha cnc sústruhov a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 3 obsluha cnc vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení pre elektroerozívne hĺbenie a tvarovanie a cnc strojov na elektroerozívne obrábanie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie