Prevádzkový zámočník (údržbár)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Prevádzkový zámočník (údržbár) opravuje stroje, strojné a technologické zariadenia. Stará sa o prevádzkyschopnosť strojných a technologických zariadení v zmysle technických postupov a návodov. Úzko spolupracuje s obsluhou strojného a technologického zariadenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Strojný zámočník
Údržbár strojov a zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08
7222002 - Prevádzkový zámočník (údržbár)
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Zámočník

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
3
strojné mechanizmy
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
3
technológia obrábania kovov
3
technológia sústruženia
3
technológia frézovania
3
technológia brúsenia
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
3
technológia zvárania kovov
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
3
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
3
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
zlepšovanie vlastností materiálov tepelným a chemickotepelným spracovaním a ochranou proti korózii, spôsoby ich použitia
3
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
3
spôsoby diagnostikovania, opravy a údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Špecifikácia:
Údržba, oprava a revízia strojov, strojných a technologických zariadení.
3
zabezpečovanie údržby a prevádzkyschopnosti technických zariadení a systémov
Špecifikácia:
Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti strojných a technologických zariadení v zmysle technických postupov a návodov.
3
zoraďovanie a funkčné skúšky strojov a zariadení
Špecifikácia:
Vrátane použitia správneho uťahovacieho momentu.
3
úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
3
obsluha konvenčných frézok, sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
3
obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
3
obsluha konvenčných vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
3
výroba jednoduchých súčastí na bežných druhoch obrábacích a ďalších strojoch
Špecifikácia:
výroba jednoduchých súčastí na bežných druhoch obrábacích a ďalších strojov
3
obsluha zariadení na rezanie kovov kyslíkom
3
obsluha konvenčných sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
3
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
3
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
3
mazanie strojov a zariadení, výmena olejov, filtrov, mazacích a chladiacich kvapalín
3
montáž jednoduchých strojov a zariadení na základné dosky
3
ručné opracovávanie strojných častí
Špecifikácia:
Pilovanie, rezanie, vyrovnávanie, ohýbanie, vŕtanie a pod.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.