Prevádzkový zámočník (údržbár)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Prevádzkový zámočník (údržbár)

Prevádzkový zámočník (údržbár) opravuje stroje, strojné a technologické zariadenia. Stará sa o prevádzkyschopnosť strojných a technologických zariadení v zmysle technických postupov a návodov. Úzko spolupracuje s obsluhou strojného a technologického zariadenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Strojný zámočník
Údržbár strojov a zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7222002 - Prevádzkový zámočník (údržbár)
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Zámočník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 3 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 3 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 3 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 3 technológia sústruženia
 • stupeň EKR 3 technológia frézovania
 • stupeň EKR 3 technológia brúsenia
 • stupeň EKR 3 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 3 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 hydromechanika, hydraulika, pneumatika
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 zlepšovanie vlastností materiálov tepelným a chemickotepelným spracovaním a ochranou proti korózii, spôsoby ich použitia
 • stupeň EKR 3 technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
 • stupeň EKR 3 spôsoby diagnostikovania, opravy a údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
 • stupeň EKR 3 mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Údržba, oprava a revízia strojov, strojných a technologických zariadení.
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie údržby a prevádzkyschopnosti technických zariadení a systémov
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti strojných a technologických zariadení v zmysle technických postupov a návodov.
 • stupeň EKR 3 zoraďovanie a funkčné skúšky strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane použitia správneho uťahovacieho momentu.
 • stupeň EKR 3 úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
 • stupeň EKR 3 obsluha konvenčných frézok, sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 3 obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
 • stupeň EKR 3 obsluha konvenčných vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 3 výroba jednoduchých súčastí na bežných druhoch obrábacích a ďalších strojoch
  Špecifikácia:
  výroba jednoduchých súčastí na bežných druhoch obrábacích a ďalších strojov
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na rezanie kovov kyslíkom
 • stupeň EKR 3 obsluha konvenčných sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 3 evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 mazanie strojov a zariadení, výmena olejov, filtrov, mazacích a chladiacich kvapalín
 • stupeň EKR 3 montáž jednoduchých strojov a zariadení na základné dosky
 • stupeň EKR 3 ručné opracovávanie strojných častí
  Špecifikácia:
  Pilovanie, rezanie, vyrovnávanie, ohýbanie, vŕtanie a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie