Strojársky technik v oblasti údržby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky technik v oblasti údržby

Strojársky technik v oblasti údržby sleduje a zabezpečuje realizáciu stanoveného plánu údržby strojov, nástrojov a zariadení. Sleduje stav náhradných dielov a nástrojov a zabezpečuje ich operatívne zásoby v spolupráci s dodávateľmi. Kontroluje a vyhodnocuje poruchovosť zariadení, predkladá návrhy na zlepšenie celkového stavu strojov a zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Majster údržby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08 3115004 - Strojársky technik v oblasti údržby
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Technik strojárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
  Špecifikácia:
  Vrátane plánu preventívnej údržby z pasportu stroja.
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 4 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia sústruženia
 • stupeň EKR 4 technológia frézovania
 • stupeň EKR 4 technológia brúsenia
 • stupeň EKR 4 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 4 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 4 zváracie stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 4 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 energetické stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 5S
  Špecifikácia:
  Vedomosti z oblasti 5S ako základnej metodiky na elimináciu plytvania na pracovisku.
 • stupeň EKR 4 technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 TPM
  Špecifikácia:
  Postupy v oblasti TPM - totálne produktívnej údržby (systematickej metodiky riadenia údržby elimináciou porúch, vytvorením vyhovujúcich pracovných podmienok či dosiahnutím nulových strát).
 • stupeň EKR 4 riadiace systémy CNC strojov
 • stupeň EKR 4 PLC (Programovateľný logický automat)
 • stupeň EKR 3 hydromechanika, hydraulika, pneumatika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov konvenčných fréz, frézok, hobľovačiek, obrážačok a preťahovačiek
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov brúsok, honovaček, ševingovacích strojov
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov konvenčných sústruhov, vŕtačiek, vyvrtávačiek a súradnicových vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a údržba bežných obrábacích strojov, náradí, nástrojov a pomôcok
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc frézok, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 4 vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv a rekonštrukcií potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch energetických zariadení
 • stupeň EKR 4 nastavovanie a uvádzanie výrobkov do prevádzky u užívateľa
 • stupeň EKR 4 opravy a servisné zásahy v rámci povolených oprávnení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie