Strojársky špecialista v oblasti údržby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky špecialista v oblasti údržby

Strojársky špecialista v oblasti údržby vytvára, zavádza a kontroluje koncepcie v oblasti údržby strojov a zariadení za podmienok dodržania technických a bezpečnostných predpisov. Pozná a uplatňuje moderné metódy riadenia údržby zamerané najmä na totálne produktívnu údržbu (TPM). Navrhuje a realizuje opatrenia na dosiahnutie funkčnosti strojov v rámci zabezpečenia systému riadenia kvality. Vypracúva plány preventívnej údržby na základe poznania pasportov strojov a stavu strojných zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Inžinier údržby
Vedúci údržby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08 2144006 - Strojársky špecialista v oblasti údržby
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 7 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 7 parametre polotovarov a súčastí strojov
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 7 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
  Špecifikácia:
  Vrátane diagnostickej techniky.
 • stupeň EKR 7 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 7 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 7 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 7 5S
  Špecifikácia:
  Vedomosti z oblasti 5S ako základnej metodiky na elimináciu plytvania na pracovisku.
 • stupeň EKR 7 TPM
  Špecifikácia:
  Postupy v oblasti TPM - totálne produktívnej údržby (systematickej metodiky riadenia údržby elimináciou porúch, vytvorením vyhovujúcich pracovných podmienok či dosiahnutím nulových strát).
 • stupeň EKR 7 riadiace systémy CNC strojov
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 6 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 6 projektový manažment
 • stupeň EKR 6 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 6 systém riadenia BOZP a PO v organizácii
 • stupeň EKR 6 integrované systémy riadenia
 • stupeň EKR 6 projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
 • stupeň EKR 6 hydromechanika, hydraulika, pneumatika
 • stupeň EKR 6 technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
 • stupeň EKR 6 systém plánovania, riadenia a evidencie podnikovej údržby
 • stupeň EKR 6 PLC (Programovateľný logický automat)
  Špecifikácia:
  Používanie, diagnostika, programovanie, úprava programu a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku strojárskej výroby
 • stupeň EKR 7 organizácia prác podriadených zamestnancov v oblasti strojárstva a kovovýroby
 • stupeň EKR 7 tvorba plánov údržby strojov a zariadení po vecnej a nákladovej stránke
  Špecifikácia:
  Vrátane tvorbyplánov preventívnej údržby.
 • stupeň EKR 6 nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc frézok, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
 • stupeň EKR 6 nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 6 opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
 • stupeň EKR 6 nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
  Špecifikácia:
  Vrátane zálohovania programov a dát.
 • stupeň EKR 6 nastavovanie výrobných strojov, zariadení, liniek, prípravkov, náradí a meradiel
 • stupeň EKR 6 nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
 • stupeň EKR 6 nastavovanie, opravy a údržba cnc výrobných strojov PRaM a liniek
 • stupeň EKR 6 monitorovanie nákladov na údržbu strojov a zariadení
 • stupeň EKR 6 dohľad nad vykonávaním revízií a skúšok technickej spôsobilosti technických zariadení z hľadiska predpísanej kvality
  Špecifikácia:
  Riadenie a dohľad nad realizáciou údržby strojov a zariadení
 • stupeň EKR 5 koordinovanie pracovných činností pri oživovaní a dolaďovaní pružných výrobných systémov po generálnych opravách
 • stupeň EKR 5 riadenie a vykonávanie generálnych opráv montážnych a baliacich zariadení a liniek
 • stupeň EKR 5 ošetrovanie a údržba bežných obrábacích strojov, náradí, nástrojov a pomôcok
 • stupeň EKR 5 ošetrovanie a údržba opravárenských a montážnych náradí, pomôcok a zariadení
 • stupeň EKR 5 vykonávanie údržby, rekonštrukcií, opráv a generálnych opráv strojov a zariadení
 • stupeň EKR 5 vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie údržby, opráv a generálnych opráv a rekonštrukcií potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
 • stupeň EKR 5 riadenie systému údržby a opráv strojov a zariadení
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie