Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe vykonáva vstupnú a medzioperačnú kontrolu materiálov, súčiastok, dielcov a výstupnú kontrolu výrobkov vizuálnou kontrolou alebo meraním. Zisťuje a identifikuje nezhody a odchýlky podľa technickej dokumentácie (t.j. výkresovej a technologickej), platných noriem a následne označuje výrobky a vystavuje kontrolné protokoly.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543012 - Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady kontroly a nastavovania meradiel
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
3
meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu foriem a jadier
2
meranie a kontrola výsledkov galvanizovania - hrúbky nanesenej vrstvy a kvality povrchu
2
kontrola opracovania a povrchových úprav súčiastok, dielcov a výrobkov
2
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
Špecifikácia:
Meranie rozmerov a elektrických veličín rôznymi meradlami, napríklad meranie závitov, meranie hrúbok galvanicky pokovovaných vrstiev, meranie elektrických veličín.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.