Strojársky technik kontroly kvality

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky technik kontroly kvality zabezpečuje požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, procesov a výstupov v priebehu výroby. Vyhodnocuje kvalitu výrobkov, výkonov, služieb a iných výstupov. Zisťuje príčiny zníženej kvality, vyhodnocuje ekonomické straty z nekvality a spracováva stanoviská k zistenýn nedostatkom ako i k priebehu jednotlivých procesov vo výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Technik kontroly
Technik kvality
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08
3115003 - Strojársky technik kontroly kvality
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady kontroly a nastavovania meradiel
5
parametre polotovarov a súčastí strojov
5
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
5
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
5
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
5
metódy tvorby technickej dokumentácie
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
5
metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v strojárskej výrobe
5
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v strojárskej výrobe
5
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v strojárskej výrobe
5
kontrola kompletnosti a funkčnosti strojárskych výrobkov
3
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v strojárskej výrobe (vrátane zisťovania porúch)
3
kontrola účinnosti nápravných opatrení u nezhodných výrobkov a činností
3
orientácia v normách kvality v strojárstve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.