Strojársky špecialista v oblasti kvality

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky špecialista v oblasti kvality

Strojársky špecialista v oblasti kvality zodpovedá za riadenie procesu kvality určitej skupiny výrobkov počas vývojového a výrobného cyklu a vykonáva systémové, procesné a výrobkové audity. Vypracováva analýzy a zodpovedá za riešenia nedostatkov z hľadiska kvality, spolupracuje s dodávateľmi pri riešení kvality dodávaných dielov, stanovuje a vypracováva metodiky na hodnotenie zákazníkov. Zabezpečuje reporting a eskaláciu dosiahnutej úrovne kvality s využívaním moderných metodík.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Inšpektor kvality, j
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08 2144005 - Strojársky špecialista v oblasti kvality
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 zásady kontroly a nastavovania meradiel
  Špecifikácia:
  Základy vektorovej geometrie pre vyhodnocovanie odchýlok pomocou súradnicových meracích strojov.
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 7 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
  Špecifikácia:
  Dotykové 3D meracie CNC stroje, optické scannery pre tvorbu meracích protokolov.
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane výpočtu tolerancií.
 • stupeň EKR 6 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 6 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 6 8D
  Špecifikácia:
  Failure Mode and Effects Analysis - Metóda analýzy spoľahlivosti systémov. Súbor doporučených postupov na identifikáciu potenciálnych chýb. Je to systémový nástroj, ktorý slúži na odhaľovanie chýb v procesoch, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu výrobkov.
 • stupeň EKR 6 FMEA
  Špecifikácia:
  Failure Mode and Effects Analysis - Metóda analýzy spoľahlivosti systémov. Súbor doporučených postupov na identifikáciu potenciálnych chýb. Je to systémový nástroj, ktorý slúži na odhaľovanie chýb v procesoch, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu výrobkov.
 • stupeň EKR 6 metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov
  Špecifikácia:
  Kaizen, Kanban a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovanie technicko-ekonomického rozboru kvality v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách kvality v strojárstve
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie podkladov a správ pre vedenie organizácie v rámci riadenia a plánovania kontroly kvality
 • stupeň EKR 7 spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 navrhovanie metód kontroly kvality strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 7 určovanie opotrebenia či nefunkčnosti nástrojov, náradia, prípravkov, meradiel a ich častí a rozhodovanie o spôsobe ich opravy či renovácie
 • stupeň EKR 7 diagnostikovanie porúch strojov, zariadení a výrobných liniek
 • stupeň EKR 7 zisťovanie príčin zníženej kvality strojárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
  Špecifikácia:
  Vrátane tvorby nápravných opatrení.
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie systému riadenia kvality v organizácii strojárskej výroby
 • stupeň EKR 7 vypracovanie podkladov pre zavedenie systému manažérstva kvality a pre získanie certifikácie výrobkov
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri výskume, vývoji a príprave nových výrobkov, zavedení nových výrob a technológií v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie ekonomických strát v prípade nekvalitnej výroby
 • stupeň EKR 5 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
 • stupeň EKR 5 vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v strojárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie