Majster (supervízor) v strojárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v strojárskej výrobe

Majster (supervízor) v strojárskej výrobe riadi vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zaisťovaní úloh stanovených operatívnym plánom vzhľadom na množstvo, kvalitu a termíny.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Predák
Supervízor
Vedúci zmeny
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122012 - Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Technik strojárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Znalosť ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa svojích práv a povinností a práv a povinností podriadených zamestancov. Znalosť vnútropodnikových predpisov o ohodnocovaní zamestnancov a ich spravodlivé využívanie.
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 manažment pre majstrov
 • stupeň EKR 4 manažment - supervízor
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 4 logistika vo výrobe
 • stupeň EKR 4 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riešenie disciplinárnych priestupkov
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
 • stupeň EKR 4 navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
 • stupeň EKR 4 dispečerské riadenie strojárskej výroby
 • stupeň EKR 4 kontrola pracovného výkonu robotníkov
 • stupeň EKR 4 riadiaca, koordinačná, priebežná kontrolná činnosť podriadených pracovníkov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 určovanie požiadaviek na vzdelanie robotníkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie