Majster (supervízor) v strojárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe riadi vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zaisťovaní úloh stanovených operatívnym plánom vzhľadom na množstvo, kvalitu a termíny.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Predák
Supervízor
Vedúci zmeny
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122012 - Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
strojné mechanizmy
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
Znalosť ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa svojích práv a povinností a práv a povinností podriadených zamestancov. Znalosť vnútropodnikových predpisov o ohodnocovaní zamestnancov a ich spravodlivé využívanie.
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
manažment pre majstrov
4
manažment - supervízor
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
4
logistika vo výrobe
4
environmentálny manažment
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
Špecifikácia:
Technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie disciplinárnych priestupkov
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
4
navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
4
dispečerské riadenie strojárskej výroby
4
kontrola pracovného výkonu robotníkov
4
riadiaca, koordinačná, priebežná kontrolná činnosť podriadených pracovníkov v strojárskej výrobe
4
určovanie požiadaviek na vzdelanie robotníkov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.