Strojársky technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky technológ

Strojársky technológ zabezpečuje tvorbu technologických postupov na výrobu, montáž, príp. demontáž a opravy strojárskych výrobkov, v ktorom určuje popis operácií, potrebné náradie, prípravky a meradlá. Pri technologických postupoch na výrobu strojárskych výrobkov tiež určuje polotovar, z ktorého bude tento výrobok vyrábaný. Zabezpečuje tvorbu nastavovacích plánov nových produktov a tvorbu alternatívnych plánov. Vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácií, vypracováva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje investície. Tvorí, overuje, upravuje a mení technologickú dokumentáciu, vypracováva materiálové a výkonové normy na cenotvorbu a vykonáva technologický dozor pri tvorbe prototypov. Podieľa sa na preberaní strojov, rieši operatívne problémy vo výrobe. Optimalizuje procesy výroby z hľadiska znižovania nákladov, t. j. znižovanie času, nákladov na náradie a nezhodné diely.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Samostatný strojársky technológ
Strojný inžinier - technológ
Technológ v automobilovej výrobe
Technológ v strojárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08 3115001 - Strojársky technológ (okrem zvárania)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Technik strojárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 4 technológia výroby kovov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa sústruženia.
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 technológia tvárnenia kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa kovania.
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 konštrukčné časti strojov
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 technológia brúsenia
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa brúsenia.
 • stupeň EKR 4 technológia frézovania
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa frézovania.
 • stupeň EKR 4 technológia galvanického pokovovania
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa galvaniky.
 • stupeň EKR 4 technológia obrábania kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa sústruženia, valcovania.
 • stupeň EKR 4 technológia povrchových úprav kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa povrchových úprav.
 • stupeň EKR 4 technológia sústruženia
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa sústruženia.
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa kalenia.
 • stupeň EKR 4 technológia tepelného spracovania kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa kalenia.
 • stupeň EKR 4 technológia valcovania kovov
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa valcovania.
 • stupeň EKR 4 technológia vŕtania a vyvrtávania
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa vŕtania.
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy konštruovania z kovu
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce a technologických podmienok sústruženia, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálu
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa sústruženia.
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa brúsenia.
 • stupeň EKR 4 modifikácie programu pre cnc sústruhy a vyvrtávačky
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa sústruženia.
 • stupeň EKR 4 modifikácie programu pre cnc frézky, hobľovačky, obrážačky a preťahovačky
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa frézovania.
 • stupeň EKR 4 modifikácie programu pre cnc brúsky
  Špecifikácia:
  Nutná pre technológa brúsenia.
 • stupeň EKR 4 modifikácie programu pre cnc vŕtačky a súradnicové vyvrtávačky
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v strojárstve
 • stupeň EKR 4 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 vykonávanie technických skúšok novej technológie v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 spracovanie pokladov pre cenové kalkulácie strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie technológie konštrukcie
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
 • stupeň EKR 4 tvorba alternatívnych plánov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 vykonávanie technologických skúšok v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
 • stupeň EKR 4 zisťovanie odchýlok od výrobného procesu v strojárstve
 • stupeň EKR 4 riešenie operatívnych problémov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 stanovenia výrobných časov pri tvorbe kalkulácií v strojárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie