Procesný špecialista v strojárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Procesný špecialista v strojárskej výrobe zabezpečuje výrobnú činnosť výrobného oddelenia v niekoľkých pracovných zmenách, a to z hľadiska kvantity, kvality, času a nákladov. Zaisťuje krátkodobé činnosti súvisiace so zabezpečením požadovaných výkonov, produktivitou a kvalitou. Komunikuje s dodávateľmi pri zásobovaní materiálom a rieši jeho nedostatok. Môže sa podieľať na organizovaní školení pracovníkov výroby s cieľom plniť plán výroby pri optimálnej produktivite a nákladoch, odporúča opatrenia na zlepšenie metód výroby alebo výrobného procesu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Procesný špecialista riadenia výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08
2144007 - Strojársky špecialista riadenia výroby
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
strojné mechanizmy
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
7
strojárska aplikovaná informatika
7
TPM
Špecifikácia:
Totálne produktívna údržba na zabezpečenie plynulej výroby.
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
Špecifikácia:
Základné princípy riadenia výrobného procesu (KANBAN, úzke miesta, JIS, JIT, atď.)
7
FMEA
7
metódy tvorby rozpočtov vo výrobe
7
spôsoby optimalizácie výrobných procesov pomocou metodiky Lean manufacturing
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Špecifikácia:
Čítanie, porozumenie, v prípade potreby aj vyhotovenie.
7
zabezpečenie logistických operácií na základe požiadaviek výroby
7
analyzovanie vstupov a výstupov do a z integrovaného systému riadenia firmy
7
analýza a odstraňovanie úzkych miest výrobného procesu
7
príprava 8D reportov pre zákazníka
7
analýza vzniknutého problému v strojárskej výrobe
Špecifikácia:
Analýza problému s následným návrhom riešenia.
7
aplikovanie noriem ISO
7
výpočet spotreby práce a materiálu
Špecifikácia:
Výpočet množstva potrebnej práce a materiálu na zabezpečenie plynulej a efektívnej výroby podľa výrobného procesu.
7
operatívne preplánovanie výroby na základe nových podmienok
Špecifikácia:
Prispôsobenie výrobného plánu novovzniknutej neočakávanej udalosti.
7
spracovávanie požiadaviek zákazníka
7
participácia na odbornom raste zamestnancov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.