Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe zabezpečuje plnenie plánu výroby, stanovuje priority, organizuje prácu a riadi ľudí, operatívne rieši vzniknuté problémy, zabezpečuje plynulosť výroby, dohliada na kvalitu a spolupracuje s oddelením kvality ako aj internými zákazníkmi (t.j. výrobnými oddeleniami, oddeleniami nákupu a predaja), dohliada a rieši (aj schvaľuje) plán opráv technologických zariadení, zabezpečuje školenia a rozvoj zamestnancov. Dodržiava a dbá na dodržiavanie pracovných, bezpečnostných a iných interných pravidiel.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Vedúci výrobnej skupiny v strojárskej výrobe
Vedúci výroby v strojárskej výrobe
Výrobný manažér v strojárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321012 - Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 mechatronika
 • stupeň EKR 7 mechanika
 • stupeň EKR 7 strojárstvo
 • stupeň EKR 7 priemyselné inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 7 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 7 strojárska aplikovaná informatika
 • stupeň EKR 7 konštrukčné časti strojov
  Špecifikácia:
  Ložiská, vedenia, motory, uloženia.
 • stupeň EKR 7 normovanie práce
 • stupeň EKR 7 manažment pre top manažérov
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 systémy a normy kontroly
 • stupeň EKR 7 riadenie zásob, ich optimalizácia, oceňovanie a základné princípy evidencie a účtovania zásob
 • stupeň EKR 7 možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce (spôsoby rozvrhnutia fondu pracovnej doby, nadčasy a pod.)
 • stupeň EKR 7 systémy a metódy plánovania a riadenia výroby a výrobných projektov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
 • stupeň EKR 7 zostavovanie operatívnych plánov strojárskej výroby
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie