Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe zabezpečuje plnenie plánu výroby, stanovuje priority, organizuje prácu a riadi ľudí, operatívne rieši vzniknuté problémy, zabezpečuje plynulosť výroby, dohliada na kvalitu a spolupracuje s oddelením kvality ako aj internými zákazníkmi (t.j. výrobnými oddeleniami, oddeleniami nákupu a predaja), dohliada a rieši (aj schvaľuje) plán opráv technologických zariadení, zabezpečuje školenia a rozvoj zamestnancov. Dodržiava a dbá na dodržiavanie pracovných, bezpečnostných a iných interných pravidiel.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Vedúci výrobnej skupiny v strojárskej výrobe
Vedúci výroby v strojárskej výrobe
Výrobný manažér v strojárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321012 - Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
mechatronika
7
mechanika
7
strojárstvo
7
priemyselné inžinierstvo
7
elektrotechnika
7
normy a smernice vo zváraní
7
technické parametre strojárskych výrobkov
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
7
strojárska aplikovaná informatika
7
konštrukčné časti strojov
Špecifikácia:
Ložiská, vedenia, motory, uloženia.
7
normovanie práce
7
manažment pre top manažérov
7
postupy a metódy vedenia porád
7
systémy a normy kontroly
7
riadenie zásob, ich optimalizácia, oceňovanie a základné princípy evidencie a účtovania zásob
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce (spôsoby rozvrhnutia fondu pracovnej doby, nadčasy a pod.)
7
systémy a metódy plánovania a riadenia výroby a výrobných projektov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
7
zostavovanie operatívnych plánov strojárskej výroby
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
7
riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.