Dláždič

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dláždič

Dláždič kladie interiérové a exteriérové dlažby všetkých druhov a navrhuje spôsoby opráv poškodených dlažieb. Zhotovuje a opravuje chodníkové a cestné dlažby, vonkajšie dlažby veľkých plôch parkovísk, vonkajšie schody, zámkové dlažby priemyselných parkov, spevňuje svahy pod mostmi, priekopy pri cestách a vodných tokoch, zatrávňuje plochy umelými tvárnicami a pod.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7112 - Murári a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7112001 - Dláždič
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Dláždič 

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 základné stavebné technológie
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
 • stupeň EKR 3 technológia kladenia vonkajšej dlažby
  Špecifikácia:
  Technológia kladenia vonkajšej dlažby z rôznych materiálov (príprava podkladu, spôsoby kladenia, finalizácia prác...).
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
 • stupeň EKR 3 pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na vonkajšie dlažby
  Špecifikácia:
  Ich druhy, príprava, obsluha, použitie a údržba.
 • stupeň EKR 3 druhy dlažieb a ich triedenie
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  V stavebníctve.
 • stupeň EKR 3 metódy prípravy a organizácie pracoviska

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 zhotovovanie a úprava podkladu pod dlažby
 • stupeň EKR 3 manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 osadzovanie dlažieb z kamenných kvádrov a dosiek
 • stupeň EKR 3 výroba mált a čerstvého betónu zo suchých maltových a betónových zmesí alebo zložiek ambulantne na stavbe
 • stupeň EKR 3 opravy kamenných a betónových chodníkových a vozovkových dlažieb, vrátane lemovania
 • stupeň EKR 3 opravy dlažieb z lomového kameňa pri úpravách korýt vodných tokov, hatí a výtokov z priehrad
 • stupeň EKR 3 doprava, uloženie a ochrana výrobkov na pokládku dlažieb proti poškodeniu
 • stupeň EKR 3 kladenie a opravy dlažieb schodov, prejazdov, koľají pouličnej dráhy, odvodňovacích rigolov (žliabok na odvádzanie vody) a dlažieb zo zatrávňovacích tvárnic
 • stupeň EKR 3 kladenie a opravy dlažieb svahov
 • stupeň EKR 3 kladenie a opravy dlažieb parkovísk a odstavných plôch
 • stupeň EKR 3 opravy a rekonštrukcie dlažieb
 • stupeň EKR 3 orientácia v stavebnej dokumentácii a dokumentácii dláždičských prác, čítanie výkresov dláždičských prác
 • stupeň EKR 3 výber, obsluha a údržba náradia, pracovných pomôcok, strojových zariadení malej mechanizácie a manipulačných prostriedkov na dláždičské práce
 • stupeň EKR 3 špárovanie dlažieb maltou a inými materiálmi
 • stupeň EKR 3 ručné sekanie, rezanie a úprava prírodných kameňov, tehlových a betónových dosiek, kociek a iných materiálov na pokladanie dlažieb
 • stupeň EKR 3 meranie a vytyčovanie dĺžok, výšok a smerov pri pokladaní dlažby
 • stupeň EKR 3 úprava rozmerov a tvarov dlažby rezaním, brúsením hrán, vŕtaním otvorov
 • stupeň EKR 3 meranie a výpočty zložitých obkladaných plôch, spracovanie kladačského plánu, výpočet spotreby obkladačiek, dlaždíc a doplnkových materiálov
 • stupeň EKR 3 kladenie dlažieb v interiéri a exteriéri tenkovrstvovou technológiou
 • stupeň EKR 3 kladenie dlažieb z betónových alebo terazzových dlaždíc do piesku, maltového alebo betónového lôžka
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie