Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe využíva nové vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií v oblasti sklárstva.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
viac...
NKR
8
EKR
8
ISCED
864
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141029 - Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista sklárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
matematická gramotnosť
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
8
validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
8
technológia výroby silikátových materiálov
8
chémia silikátov
8
softvéry pre odborné aplikácie
8
metódy kontroly v sklárskej výrobe
8
metódy zošľachťovanie skla
8
stroje a zariadenia na výrobu skla
8
spôsoby odoberania vzoriek
8
sklárske suroviny, ich vlastnosti
8
technológia tavenia skloviny
8
technológia výroby a spracovania dutého skla
8
technológia ťahania skleného vlákna
8
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
8
technológia výroby a spracovania technického skla
8
technológia výroby a spracovania lisovaného skla
8
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
8
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
8
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
8
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
7
priemyselná ekológia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
8
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
8
vykonávanie technických skúšok v sklárstve
8
vykonávanie technických skúšok novej technológie v sklárskej výrobe
8
vykonávanie technických skúšok technológie s vysokým stupňom inovácie v sklárskej výrobe
8
orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a spracovanie skla
8
metodická kontrola dodržiavania technologických postupov v sklárskej výrobe
8
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov pri výrobe alebo zušľachťovaní skla
8
vývoj produktov
8
vývoj, inovácia a racionalizácia technológii
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.