Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe využíva nové vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií v oblasti sklárstva.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
viac...
NKR 8
EKR 8
ISCED 864
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141029 - Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista sklárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 8 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 8 validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
 • stupeň EKR 8 technológia výroby silikátových materiálov
 • stupeň EKR 8 chémia silikátov
 • stupeň EKR 8 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 8 metódy kontroly v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 8 metódy zošľachťovanie skla
 • stupeň EKR 8 stroje a zariadenia na výrobu skla
 • stupeň EKR 8 spôsoby odoberania vzoriek
 • stupeň EKR 8 sklárske suroviny, ich vlastnosti
 • stupeň EKR 8 technológia tavenia skloviny
 • stupeň EKR 8 technológia výroby a spracovania dutého skla
 • stupeň EKR 8 technológia ťahania skleného vlákna
 • stupeň EKR 8 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 8 technológia výroby a spracovania technického skla
 • stupeň EKR 8 technológia výroby a spracovania lisovaného skla
 • stupeň EKR 8 technológia výroby a spracovania skleného vlákna
 • stupeň EKR 8 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
 • stupeň EKR 8 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 8 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 8 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 8 vykonávanie technických skúšok v sklárstve
 • stupeň EKR 8 vykonávanie technických skúšok novej technológie v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 8 vykonávanie technických skúšok technológie s vysokým stupňom inovácie v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 8 orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a spracovanie skla
 • stupeň EKR 8 metodická kontrola dodržiavania technologických postupov v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 8 posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov pri výrobe alebo zušľachťovaní skla
 • stupeň EKR 8 vývoj produktov
 • stupeň EKR 8 vývoj, inovácia a racionalizácia technológii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie