Špecialista riadenia sklárskej výroby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia sklárskej výroby je zodpovedný za prípravu sklárskeho kmeňa, tavenie skla, formovanie a spracovanie skla a sklených vlákien.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Procesný sklársky inžinier
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141030 - Špecialista riadenia sklárskej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista sklárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
vedenie ľudí
P
osobnostný rozvoj
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
analytická chémia
7
chémia silikátov
7
fyzika materiálov
7
technológia výroby silikátových materiálov
Špecifikácia:
Technológia silikátov so zameraním na výrobu skla a smaltov.
7
sklárske suroviny, ich vlastnosti
7
druhy skla
7
technológia tavenia skloviny
7
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
Špecifikácia:
Technológia výroby a spracovania skla.
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
7
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie sklárskej výroby alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
Špecifikácia:
Vrátane chemickej výroby.
7
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie sklárskej výroby
7
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v sklárskej výrobe
7
zber a vyhodnocovanie údajov a dát generovaných pri monitoringu chemického procesu
Špecifikácia:
V sklárskej výrobe.
7
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
7
zabezpečovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pre sklársku výrobu
7
riadenie špeciálnych sklárskych procesov
7
riadenie prác pri vypracovaní prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
7
vedenie záznamov o prevádzke a opravách strojov a zariadení v sklárskej výrobe
7
riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu sklárskej výroby
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v sklárskej výrobe
7
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v sklárskej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie zistených nedostatkov
7
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.