Špecialista riadenia sklárskej výroby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia sklárskej výroby

Špecialista riadenia sklárskej výroby je zodpovedný za prípravu sklárskeho kmeňa, tavenie skla, formovanie a spracovanie skla a sklených vlákien.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Procesný sklársky inžinier
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141030 - Špecialista riadenia sklárskej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista sklárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 analytická chémia
 • stupeň EKR 7 chémia silikátov
 • stupeň EKR 7 fyzika materiálov
 • stupeň EKR 7 technológia výroby silikátových materiálov
  Špecifikácia:
  Technológia silikátov so zameraním na výrobu skla a smaltov.
 • stupeň EKR 7 sklárske suroviny, ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 druhy skla
 • stupeň EKR 7 technológia tavenia skloviny
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania skleného vlákna
  Špecifikácia:
  Technológia výroby a spracovania skla.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie sklárskej výroby
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie sklárskej výroby alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
  Špecifikácia:
  Vrátane chemickej výroby.
 • stupeň EKR 7 vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zber a vyhodnocovanie údajov a dát generovaných pri monitoringu chemického procesu
  Špecifikácia:
  V sklárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pre sklársku výrobu
 • stupeň EKR 7 riadenie špeciálnych sklárskych procesov
 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri vypracovaní prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 vedenie záznamov o prevádzke a opravách strojov a zariadení v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v sklárskej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie zistených nedostatkov
 • stupeň EKR 5 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie