Interiérový dizajnér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Interiérový dizajnér navrhuje dizajn interiérových priestorov. Vytvára nový dizajn alebo mení existujúci dizajn podľa vlastných predstáv a želania zákazníka.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Architekt interiérov
Bytový architekt
Interiérový aranžér
Interiérový dekoratér
Interiérový projektant
Návrhár interiérov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3432 - Interiéroví dizajnéri a dekoratéri
SK ISCO-08
3432001 - Interiérový dizajnér
Divízia SK NACE Rev. 2
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu
Dizajnér, dekoratér

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
motivovanie ľudí
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
interiérový dizajn (bytová architektúra)
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
4
technológie výroby drevárskych polovýrobkov a výrobkov
4
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
ekodizajn
3
technológia výroby tapiet, závesných systémov a ostatných dekoračných materiálov a predmetov
3
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
3
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
technológia povrchových úprav kovov
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
2
technológia obrábania kovov
2
ergonómia
4
interiérová a stavebná architektúra
3
estetika
3
materiály, ich vlastnosti a technológie spracovania
4
odborné softvéry
Špecifikácia:
grafické a architektonické 2D a 3D programy vhodné pre vizualizáciu návrhov
3
druhy a vlastnosti textilných materiálov
3
druhy a vlastnosti kameňov, skla a keramiky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie detailných dispozičných riešení architektonického riešenia interiérov
4
vypracovanie rozpočtu realizácie architektonického riešenia interiérov
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
4
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie interiérových prvkov
4
úprava, výzdoba a dekorovanie predajne, veľtrhových a výstavných priestorov
4
umiestňovanie bytových a iných interiérových doplnkov
4
orientácia v technických podkladoch na montáž a demontáž interiérových prvkov
4
analýza prevádzkových a funkčných potrieb užívateľov riešeného interiéru
4
spracovanie funkčných schém architektonického riešenia interiérov
4
výpočet spotreby materiálu, kalkulácia ceny výrobku
3
úprava a aranžovanie exponátov vo veľtrhových a výstavných priestoroch s ohľadom na typ exponátov, sezónu, spoločenskú príležitosť
3
obsluha grafických počítačových systémov CAD v architektúre
Špecifikácia:
Ovládanie počítačových modelovacích programov, vizualizácia návrhov.
3
posudzovanie existujúcich architektonických riešení interiérov
3
architektonické spracovávanie projektovej dokumentácie alebo jej častí
Špecifikácia:
Na základe vopred spracovanej štúdie, projektovanie exteriérov, interiérov a ich farebného a priestorového riešenia.
3
samostatné spracovanie výtvarného zámeru, štúdium podkladov a technickej dokumentácie na realizáciu návrhov interiérov
4
ekologická likvidácia nepoužiteľného odpadu
2
spracovanie, skladovanie a ošetrovanie materiálov používaných pri aranžovaní tovarov aj pri výrobe dekorácií
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o ukončení štúdia na strednej odbornej škole (umeleckej). Minimálne predloženie maturitného vysvedčenia v odbore Dizajn interiéru, Interiérová tvorba, Dizajn alebo Interiérový dizajn.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.