Interiérový dizajnér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Interiérový dizajnér

Interiérový dizajnér navrhuje dizajn interiérových priestorov. Vytvára nový dizajn alebo mení existujúci dizajn podľa vlastných predstáv a želania zákazníka.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Architekt interiérov
Bytový architekt
Interiérový aranžér
Interiérový dekoratér
Interiérový projektant
Návrhár interiérov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3432 - Interiéroví dizajnéri a dekoratéri
SK ISCO-08 3432001 - Interiérový dizajnér
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu Dizajnér, dekoratér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 interiérový dizajn (bytová architektúra)
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 4 technológie výroby drevárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 ekodizajn
 • stupeň EKR 3 technológia výroby tapiet, závesných systémov a ostatných dekoračných materiálov a predmetov
 • stupeň EKR 3 drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
 • stupeň EKR 3 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 2 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 2 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 4 ergonómia
 • stupeň EKR 3 interiérová a stavebná architektúra
 • stupeň EKR 3 estetika
 • stupeň EKR 4 materiály, ich vlastnosti a technológie spracovania
 • stupeň EKR 3 odborné softvéry
  Špecifikácia:
  grafické a architektonické 2D a 3D programy vhodné pre vizualizáciu návrhov
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti textilných materiálov
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti kameňov, skla a keramiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovanie detailných dispozičných riešení architektonického riešenia interiérov
 • stupeň EKR 4 vypracovanie rozpočtu realizácie architektonického riešenia interiérov
 • stupeň EKR 4 orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
 • stupeň EKR 4 rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie interiérových prvkov
 • stupeň EKR 4 úprava, výzdoba a dekorovanie predajne, veľtrhových a výstavných priestorov
 • stupeň EKR 4 umiestňovanie bytových a iných interiérových doplnkov
 • stupeň EKR 4 orientácia v technických podkladoch na montáž a demontáž interiérových prvkov
 • stupeň EKR 4 analýza prevádzkových a funkčných potrieb užívateľov riešeného interiéru
 • stupeň EKR 4 spracovanie funkčných schém architektonického riešenia interiérov
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby materiálu, kalkulácia ceny výrobku
 • stupeň EKR 3 úprava a aranžovanie exponátov vo veľtrhových a výstavných priestoroch s ohľadom na typ exponátov, sezónu, spoločenskú príležitosť
 • stupeň EKR 3 obsluha grafických počítačových systémov CAD v architektúre
  Špecifikácia:
  Ovládanie počítačových modelovacích programov, vizualizácia návrhov.
 • stupeň EKR 3 posudzovanie existujúcich architektonických riešení interiérov
 • stupeň EKR 3 architektonické spracovávanie projektovej dokumentácie alebo jej častí
  Špecifikácia:
  Na základe vopred spracovanej štúdie, projektovanie exteriérov, interiérov a ich farebného a priestorového riešenia.
 • stupeň EKR 4 samostatné spracovanie výtvarného zámeru, štúdium podkladov a technickej dokumentácie na realizáciu návrhov interiérov
 • stupeň EKR 2 ekologická likvidácia nepoužiteľného odpadu
 • stupeň EKR 2 spracovanie, skladovanie a ošetrovanie materiálov používaných pri aranžovaní tovarov aj pri výrobe dekorácií
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o ukončení štúdia na strednej odbornej škole (umeleckej). Minimálne predloženie maturitného vysvedčenia v odbore Dizajn interiéru, Interiérová tvorba, Dizajn alebo Interiérový dizajn.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie