Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe organizuje systém riadenia kvality. Zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly a vypracováva plány kontroly kvality. Zodpovedá za vedenie oddelenia kontroly kvality tak, aby boli dosiahnuté kvalitatívne a hygienické špecifické ciele organizácie, tj. organizačné a technické zaistenie efektívneho chodu kontroly kvality. Zabezpečuje požiadavky na metrológiu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141031 - Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista sklárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
technológia výroby a spracovania skla
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
suroviny na výrobu skla a ich vlastnosti
7
systémy a štandardy riadenia kvality v oblasti výroby skla
7
zásady riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva sklárskej výroby
7
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
7
chémia silikátov
7
fyzikálna chémia
7
postupy reklamácie a reklamačného konania
7
normy a technické podklady v sklárskej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v sklárskej výrobe
7
optimalizácia výrobných procesov v sklárskej výrobe
7
spracovávanie podkladov na reklamačné konanie
7
navrhovanie preventívnych opatrení z hľadiska dosahovania kvality
7
koordinácia nápravných opatrení na dosiahnutie kvality v sklárskej výrobe
7
navrhovanie a zlepšovanie postupov kontroly kvality
7
vyhodnocovanie činností vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v sklárskej výrobe
7
navrhovanie o pozastavení výroby v prípade nezhody s určenými parametrami
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s dodržiavaním systému kvality vo výrobe
7
stanovenie plánu kontroly kvality
7
vstupná, výstupná a medzioperačná technická kontrola
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.