Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe

Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe organizuje systém riadenia kvality. Zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly a vypracováva plány kontroly kvality. Zodpovedá za vedenie oddelenia kontroly kvality tak, aby boli dosiahnuté kvalitatívne a hygienické špecifické ciele organizácie, tj. organizačné a technické zaistenie efektívneho chodu kontroly kvality. Zabezpečuje požiadavky na metrológiu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141031 - Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista sklárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania skla
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 7 suroviny na výrobu skla a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 systémy a štandardy riadenia kvality v oblasti výroby skla
 • stupeň EKR 7 zásady riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 chémia silikátov
 • stupeň EKR 7 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 7 postupy reklamácie a reklamačného konania
 • stupeň EKR 7 normy a technické podklady v sklárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a v technických podkladoch v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných procesov v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov na reklamačné konanie
 • stupeň EKR 7 navrhovanie preventívnych opatrení z hľadiska dosahovania kvality
 • stupeň EKR 7 koordinácia nápravných opatrení na dosiahnutie kvality v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a zlepšovanie postupov kontroly kvality
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie činností vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 navrhovanie o pozastavení výroby v prípade nezhody s určenými parametrami
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s dodržiavaním systému kvality vo výrobe
 • stupeň EKR 7 stanovenie plánu kontroly kvality
 • stupeň EKR 7 vstupná, výstupná a medzioperačná technická kontrola
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie