Špecialista technológ v sklárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ v sklárskej výrobe stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu výroby. Dohliada nad dodržiavaním stanovených technologických postupov. Zodpovedá za plnenie úloh a cieľov týkajúcich sa vedenia, technológie skladovania a dopravy sklárskych surovín, prípravy sklárskej vsádzky, tavenia skloviny a chladenia vytvarovaných výrobkov, ktoré vedú k zabezpečeniu potrebného množstva kvalitnej skloviny pre proces tvarovania za podmienky minimalizácie nákladov na jej prípravu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Vedúci technológ sklárskej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141032 - Špecialista technológ v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista sklárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
rozhodovanie
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
5
technológia výroby, spracovania, tvarovania a tavenia skloviny
7
chémia silikátov
7
sklárske suroviny a ich vlastnosti
7
systémy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
7
zásady tvorby technologických postupov v sklárskej výrobe
7
metódy a postupy kontroly v sklárskej výrobe
7
normy a technické podklady v sklárskej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v sklárskej výrobe
7
stanovenie druhu, množstva surovín a materiálu pri výrobe skla
7
orientácia v normách a v technických podkladoch
7
stanovovanie štandardných technologických postupov a technologických podmienok v procese sklárskej výroby
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
7
optimalizácia výrobných procesov
7
kontrola kvality skloviny pre proces tvarovania
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.