Špecialista údržby v sklárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista údržby v sklárskej výrobe

Špecialista údržby v sklárskej výrobe zabezpečuje systémové činnosti súvisiace s údržbou a opravami zariadení a strojov v sklárskej výrobe. Vykonáva a riadi činnosti v prevádzke v oblasti zabezpečenia funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti strojného vybavenia a zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Technik údržby sklárskej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141033 - Špecialista údržby v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista sklárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 technologické procesy v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 suroviny používané v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 technická dokumentácia
 • stupeň EKR 6 normy a štandardy kvality v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 BOZP a PO v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 technické špecifikácie pre sklárske technológie
 • stupeň EKR 5 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 technológia opráv a nastavovania sklárskych strojov, vyhradených tlakových zariadení a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 5 technológia výroby a spracovania skla
 • stupeň EKR 5 technológia výroby a spracovania skleného vlákna
 • stupeň EKR 5 metódy zušľachťovania skla
 • stupeň EKR 7 metódy kontroly v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 druhy skla
 • stupeň EKR 5 technické kreslenie
 • stupeň EKR 6 diagnostické prístroje a meradlá
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 technológia opráv nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby strojov a strojného zariadenia v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 riadenie a koordinácia činností pracovníkov, spolupráca s ostatnými úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 6 obsluhovanie a údržba programovo riadených strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie pravidelnej a riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, technických zariadení v rámci vymedzeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri koordinácii technologickej prípravy sklárskej výroby
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 6 návrh racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 opravy a nastavovanie strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie preventívnych prehliadok opráv strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 kvalita a dodržiavanie pracovného a technologického poriadku
 • stupeň EKR 6 vedenie záznamov o vykonaných opravách
 • stupeň EKR 7 vedenie a aktualizácia technickej dokumentácie k strojom a zariadeniam v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 6 komunikácia s dodávateľmi
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie reklamačných konaní
 • stupeň EKR 6 plánovanie materiálneho a technického zabezpečenia údržby a opráv

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie