Špecialista údržby v sklárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista údržby v sklárskej výrobe zabezpečuje systémové činnosti súvisiace s údržbou a opravami zariadení a strojov v sklárskej výrobe. Vykonáva a riadi činnosti v prevádzke v oblasti zabezpečenia funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti strojného vybavenia a zariadení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Technik údržby sklárskej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141033 - Špecialista údržby v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista sklárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické procesy v sklárskej výrobe
6
suroviny používané v sklárskej výrobe
5
technická dokumentácia
6
normy a štandardy kvality v sklárskej výrobe
6
BOZP a PO v sklárskej výrobe
7
technické špecifikácie pre sklárske technológie
7
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
5
stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
7
technológia opráv a nastavovania sklárskych strojov, vyhradených tlakových zariadení a zdvíhacích zariadení
7
technológia výroby a spracovania skla
5
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
5
metódy zušľachťovania skla
5
metódy kontroly v sklárskej výrobe
7
druhy skla
5
technické kreslenie
5
diagnostické prístroje a meradlá
6
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
7
technológia opráv nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby strojov a strojného zariadenia v sklárskej výrobe
7
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce v sklárskej výrobe
6
riadenie a koordinácia činností pracovníkov, spolupráca s ostatnými úsekmi organizácie
6
obsluhovanie a údržba programovo riadených strojov a strojných zariadení
6
zabezpečovanie pravidelnej a riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, technických zariadení v rámci vymedzeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
7
spolupráca pri koordinácii technologickej prípravy sklárskej výroby
7
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7
návrh racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce v sklárskej výrobe
6
opravy a nastavovanie strojov a zariadení
7
zabezpečovanie preventívnych prehliadok opráv strojov a zariadení
7
kvalita a dodržiavanie pracovného a technologického poriadku
7
vedenie záznamov o vykonaných opravách
6
vedenie a aktualizácia technickej dokumentácie k strojom a zariadeniam v sklárskej výrobe
7
komunikácia s dodávateľmi
6
zabezpečovanie reklamačných konaní
6
plánovanie materiálneho a technického zabezpečenia údržby a opráv
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.