Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné činnosti v oblasti výskumu a vývoja stavebných materiálov so zložitými väzbami na ostatné vedné odbory. Stanovuje koncepcie a smery vývoja procesov. Spolupracuje na aplikácii výskumných riešení vo výrobnej praxi a analýzy experimentálnych výsledkov spracováva formou výskumných správ.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Vedúci útvaru výskumu a vývoja stavebných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141034 - Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
matematická gramotnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stavebníctvo
Špecifikácia:
Poznatky zo stavebného inžinierstva v praxi.
7
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie surovín na výrobu stavebných materiálov a ich vlastnosti.
7
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Špecifikácia:
Technológia a stroje na výrobu stavebných materiálov.
7
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Technológia výroby stavebných materiálov - technologické linky.
7
stroje a zariadenia pre úpravu surovín
Špecifikácia:
Postupy a spôsoby úpravy surovín a stavebných materiálov, hmôt, surovín, polotovarov a výrobkov.
7
úprava a zušľachťovanie surovín
Špecifikácia:
Odpadové hospodárstvo, primárne a sekundárne využitie stavebných surovín.
7
náuka o materiáloch, materiálové inžinierstvo
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
bezpečnosť v stavebníctve
Špecifikácia:
Normy BOZP a PO.
6
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy).
6
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Politika kvality, technológia vo výrobe stavebných materiálov.
6
analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Metódy a prístroje na meranie technologických parametrov stavebných materiálov, hmôt, polotovarov, zmesí a výrobkov.
7
technológia výroby a spracovania stavebných materiálov
Špecifikácia:
Návrhy novej technológie spracovania stavebných materiálov, hmôt, zmesí, polotovarov a výrobkov z nich.
7
druhy stavebných materiálov a ich vlastnosti
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie stavebných materiálov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
7
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Špecifikácia:
Aplikácia noriem pri návrhu a vývoji stavebných materiálov.
7
nastavenie systému kontroly kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Aplikácia požiadavky a normy systému kvality podľa ISO 9000, 14000.
7
návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s cieľom minimalizácie bezpečnostných rizík
Špecifikácia:
Aplikácia zmien v pracovných postupoch a v stavebných technológiách.
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
Špecifikácia:
Tvorba návrhov na inovácie vedúce k vyššej efektívnosti a produktivity práce, k vyššej aplikačnej a úžitkovej úrovne stavebných materiálov.
7
manažment procesu návrhu a vývoja
Špecifikácia:
Návrh a realizácia vývoja nového stavebného prvku, nového zloženia stavebnej zmesi, hmoty, polotovaru alebo stavebného výrobku.
7
podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
Špecifikácia:
Neustále meranie a sledovanie technologických parametrov stavebných materiálov s cieľom ich optimálneho využitia v rámci projektových technológií.
7
navrhovanie tvarov a vzorov jednoduchších priemyselných výrobkov alebo častí zložitých výrobkov podľa typizovaných postupov alebo podmienok dohodnutých so zákazníkom
Špecifikácia:
Modelovanie vzorov, navrhovanie nových tvarov, simulácia procesov pri návrhu a výrobe nových stavebných materiálov.
7
spracovávanie konštrukčného detailu
Špecifikácia:
Konštrukcia nových tvarov, detailov v 3D programoch na PC (Autocad, Proengineering a pod.).
7
navrhovanie nových zložitých a náročných modelov, vzorov a tvarov zložitých priemyselných výrobkov s uplatňovaním vlastných netradičných alebo nových prvkov a trendov dizajnu
Špecifikácia:
Navrhovanie a zostavovanie modelov stavebných dielcov, polotovarov, výrobkov v 3D programoch na PC (Autocad, Proengineering a pod.).
7
riadenie, posudzovanie a kontrola výsledkov práce výskumného a vývojového útvaru organizácie
Špecifikácia:
Riadenie výskumného a vývojového tímu po odbornej stránke, správa riadenia, kontroly, vývojových úloh a projektov.
7
navrhovanie modelov, tvarov a vzorov zložitých priemyselných výrobkov s uplatňovaním vlastných výtvarných koncepcií alebo aktívnym uplatňovaním známych prvkov
Špecifikácia:
Tvorba modelov a simulácia procesov na nových prototypoch stavebných materiálov, hmôt, zmesí, polotovarov a výrobkov.
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
Špecifikácia:
Spolupráca s výrobným technológom, špecialistom riadenia výroby a manažérom kvality.
7
plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
Špecifikácia:
Projektové riadenie technologických zmien, nových technológií výroby a spracovania stavebných materiálov, nových stavebných polotovarov a výrobkov.
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti
Špecifikácia:
Odborná podpora strategického vývoja pre top manažment výroby a kvality.
7
meranie škodlivých vplyvov, merania škodlivín
Špecifikácia:
Analýza a minimalizácia škodlivých vplyvov pri návrhu, vývoji, testovaní, meraní a výrobe nových stavebných technológií, materiálov, hmôt, zmesí, polotovarov a výrobkov.
7
metodické nástroje na zostavovanie modelov a konštrukčných riešení s využitím 3D počítačových programov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.