Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov

Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov analyzuje predvýrobné a výrobné činnosti na úseku výroby stavebných materiálov. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtu a na predaji výrobkov. Zodpovedá za optimálne využitie strojných, pracovných a finančných zdrojov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Špecialista kontrolingu výroby stavebných materiálov
Vedúci oddelenia plánovania výroby stavebných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141035 - Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  Poznanie fázy riadenia projektu z hľadiska finančnej analýzy vstupov, výstupov a návratnosti investícií projektu.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie ISO noriem na kvalitu materiálov a výrobkov z nich vyrábaných.
 • stupeň EKR 7 poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie základného usporiadania strojov a stavebných liniek, možnosti využitia strojnej kapacity pri operatívnom plánovaní.
 • stupeň EKR 7 technologické procesy výroby stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie technologických procesov pri výrobe stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 6 suroviny na výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie fyzikálnych a chemických vlastností prírodných stavebných, kovových, nekovových a tepelno izolačných materiálov používaných v stavebnom priemysle.
 • stupeň EKR 6 normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie základných stavebných noriem z hľadiska technologickej bezpečnosti.
 • stupeň EKR 6 ekonomika podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Analýza a vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov výroby stavebných materiálov (výkon, produktivita, zisk/straty, odpad, cena výrobku, cena práce, cena nákupu stavebných surovín, údržba strojov,...).
 • stupeň EKR 6 inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Vyhodnotenie ekonomiky výrobného procesu z pohľadu výkonu, efektivity, nákladov, úspor a odpadu.
 • stupeň EKR 6 tovaroznalectvo stavebnín
  Špecifikácia:
  Analyzovanie priamych a nepriamych nákladov na výrobu, určenie konkurenčnej a dlhodobo udržateľnej ceny výrobku s primeraným ziskom.
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
  Špecifikácia:
  Poznanie systému BOZP a PO v rámci systému ISO v organizácii a v rámci riadenia výroby stavebných materiálov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
  Špecifikácia:
  Prehodnocovanie produkcie a výkonov, zisku, rozpracovanosti, stavu zásob, odbytu a pod. s cieľom zefektívniť produkciu na základe nových postupov a projektov.
 • stupeň EKR 7 plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
  Špecifikácia:
  Kontrola výsledkov projektu počas jeho realizácie v pozícii supervízora projektu.
 • stupeň EKR 7 príprava, koordinácia a riadenie zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
  Špecifikácia:
  Vyhodnocovanie výroby z hľadiska možných rizík. Kontrola dodržovania predpisov o nakladaní s odpadmi a rozhodovanie o ich využití.
 • stupeň EKR 7 koordinácia jednotlivých fáz a účastníkov prípravy a realizácia investičných celkov - ich projektové, finančné, technické a obchodné prípravy
  Špecifikácia:
  Odborné poradenstvo pri rozšírení alebo inovácii výroby v prípade projektov, investičných celkov, alebo nákupov nových strojov na výrobu stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
 • stupeň EKR 7 spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu
  Špecifikácia:
  Spolupráca s riaditeľom, manažérom/vedúcim výroby na pláne výroby z hľadiska možných rizík/projektov/bilancií a rozpočtu.
 • stupeň EKR 7 plánovanie a operatívne riadenie
  Špecifikácia:
  Podieľanie sa na vypracovaní finančných podkladov, na návrhu plánu výroby pre nasledujúci rok - forecast, na návrhu plánu investícií na ďalšie roky a kľúčových ekonomických ukazovateľoch vo výrobe stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 6 navrhovanie noriem alebo normatívov spotreby práce
  Špecifikácia:
  Ekonomický dohľad nad výrobou stavebných materiálov z hľadiska analýzy financií a možných rizík - controlling výroby.
 • stupeň EKR 6 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Vedenie elektronických výkazov o prevádzkovej a výrobnej dokumentácii potrebných na finančnú analýzu z hľadiska controlingu výroby.
 • stupeň EKR 6 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
  Špecifikácia:
  Vyhodnocovanie nakladania s materiálom, surovinami, zmesami. polotovarmi a odpadom vo výrobe stavebných materiálov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie