Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov vedie podnikové laboratórium, vypracováva plány kontroly kvality (vždy zvlášť pre suroviny, hmoty, polotovary a produkty), navrhuje typy skúšok, ich početnosť a zavádza systém spätného sledovania príčin nezhody.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Vedúci laboratória kvality vo výrobe stavebných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141036 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Zamestnanec musí zo svojej pozície sledovať vývoj v analytických postupoch a nových systémoch merania vlastností stavebných materiálov. Musí poznať prístroje na to vhodné, byť schopný navrhnúť, do ktorých je potrebné investovať (vrátane ekonomického zdôvodnenia) a následne ich samostatne zaviesť do používania.
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Špecifikácia:
poznať základné technologické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov z nich
7
technológia výroby stavebných hmôt, zmesí a polotovarov
Špecifikácia:
poznať štandardné technologické postupy pri výrobe stavebných materiálov
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
Špecifikácia:
vedieť pracovať s tabuľkovými a grafickými súbormi, práca s kontingenčnými tabuľkami, makrosúbormi, vedieť si robiť databázové súbory s viacparametrovými štatistickými ukazovateľmi
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
STN, ISO 9000 alebo podobné normy platné v stavebnom odvetví
7
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Zamestnanec sa musí vedieť orientovať v právnych predpisoch, s ktorými prichádza do kontaktu pri svojej činnosti - otázky noriem, reklamácií, certifikácií, obchodných vzťahov, environmentálne predpisy a pod.
7
fyzika materiálov
Špecifikácia:
poznať základné fyzikálne a chemické vlastnosti stavebných materiálov, hmôt, polotovarov a výrobkov z nich
6
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
poznať základné technologické vlastnosti stavebných surovín, hmôt, polotovarov a výrobkov z nich
6
ekonómia
Špecifikácia:
Poznanie jej základov. Zamestnanec musí pripravovať pre vedenie spoločnosti návrhy na zlepšenia vo výrobe (napr. nové suroviny, nové postupy) a pritom musí už vopred uvažovať o ich ekonomickom dopade.
6
technológia výroby silikátových materiálov
Špecifikácia:
mať poznatky z chémie silikátov
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Špecifikácia:
poznať normy a štandardy v BOZP a PO a environmente
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
technické skúšky stavebných materiálov
Špecifikácia:
Vykonávanie samostatne, s vysokým stupňom inovácie.
7
nastavenie systému kontroly kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Početnosť a typ skúšok, odberné miesta vzoriek a spôsob ich archivácie. Zamestnanec dbá o to, aby skúšky boli nastavené tak, aby pri minimálnej prácnosti bolo čo najskôr zaručené najvyššie vysledovanie nedostatkov tovaru v procese výroby.
7
zadávanie výrobkov na certifikáciu do nezávislých skúšobní
Špecifikácia:
Zamestnanec je zodpovedný za to, že výrobky budú mať všetky certifikáty, ktoré sú požadované legislatívou. V súvislosti s tým vyjednáva také vlastnosti výrobkov a ich hodnoty, ktoré poskytujú porovnateľnú výhodu oproti konkurencii (nad rámec STN).
7
zavádzanie systémov kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
podieľa sa na implementácii a udržiavaní systému kvality radu ISO 9000, 14 000, ALEBO 18000.
7
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
V rámci získavaných informácií z dB vykonávať analýzu príčin a vplyvov pôsobiacich na kvalitu vyrábaných stavebných surovín, hmôt, polotovarov a výrobkov
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Zamestnanec musí byť schopný samostatne tieto skúšky vykonávať a výsledky interpretovať.
7
vyhodnocovanie reklamácií, zisťovanie príčin nekvality, hľadanie spojitostí s výrobným procesom a ich eliminácia vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Zamestnanec musí zvládať riešenie chýb výrobkov smerom von (po stránke odbornej) - k zákazníkovi a smerom dovnútra spoločnosti - smerom k výrobe.
7
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Špecifikácia:
vedieť sa rýchlo zorientovať v TN v prípade skúšok, reklamácii, nových výrobkov a technológie stavebných materiálov
6
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Špecifikácia:
vedieť pracovať s kontingenčnými tabuľkami, makrosúbormi, databázovými súbormi s viacparametrovými štatistickými ukazovateľmi. Vedieť prezentovať získané výsledky a výpočty grafickou formou.
6
orientácia v platnej legislatíve vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
poznať legislatívne normy vo výrobe stavebných materiálov
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.