Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov

Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov vedie podnikové laboratórium, vypracováva plány kontroly kvality (vždy zvlášť pre suroviny, hmoty, polotovary a produkty), navrhuje typy skúšok, ich početnosť a zavádza systém spätného sledovania príčin nezhody.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Vedúci laboratória kvality vo výrobe stavebných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141036 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Zamestnanec musí zo svojej pozície sledovať vývoj v analytických postupoch a nových systémoch merania vlastností stavebných materiálov. Musí poznať prístroje na to vhodné, byť schopný navrhnúť, do ktorých je potrebné investovať (vrátane ekonomického zdôvodnenia) a následne ich samostatne zaviesť do používania.
 • stupeň EKR 7 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  poznať základné technologické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov z nich
 • stupeň EKR 7 technológia výroby stavebných hmôt, zmesí a polotovarov
  Špecifikácia:
  poznať štandardné technologické postupy pri výrobe stavebných materiálov
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
  Špecifikácia:
  vedieť pracovať s tabuľkovými a grafickými súbormi, práca s kontingenčnými tabuľkami, makrosúbormi, vedieť si robiť databázové súbory s viacparametrovými štatistickými ukazovateľmi
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  STN, ISO 9000 alebo podobné normy platné v stavebnom odvetví
 • stupeň EKR 7 normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Zamestnanec sa musí vedieť orientovať v právnych predpisoch, s ktorými prichádza do kontaktu pri svojej činnosti - otázky noriem, reklamácií, certifikácií, obchodných vzťahov, environmentálne predpisy a pod.
 • stupeň EKR 6 fyzika materiálov
  Špecifikácia:
  poznať základné fyzikálne a chemické vlastnosti stavebných materiálov, hmôt, polotovarov a výrobkov z nich
 • stupeň EKR 6 suroviny na výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  poznať základné technologické vlastnosti stavebných surovín, hmôt, polotovarov a výrobkov z nich
 • stupeň EKR 6 ekonómia
  Špecifikácia:
  Poznanie jej základov. Zamestnanec musí pripravovať pre vedenie spoločnosti návrhy na zlepšenia vo výrobe (napr. nové suroviny, nové postupy) a pritom musí už vopred uvažovať o ich ekonomickom dopade.
 • stupeň EKR 5 technológia výroby silikátových materiálov
  Špecifikácia:
  mať poznatky z chémie silikátov
 • stupeň EKR 5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Špecifikácia:
  poznať normy a štandardy v BOZP a PO a environmente

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 technické skúšky stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Vykonávanie samostatne, s vysokým stupňom inovácie.
 • stupeň EKR 7 nastavenie systému kontroly kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Početnosť a typ skúšok, odberné miesta vzoriek a spôsob ich archivácie. Zamestnanec dbá o to, aby skúšky boli nastavené tak, aby pri minimálnej prácnosti bolo čo najskôr zaručené najvyššie vysledovanie nedostatkov tovaru v procese výroby.
 • stupeň EKR 7 zadávanie výrobkov na certifikáciu do nezávislých skúšobní
  Špecifikácia:
  Zamestnanec je zodpovedný za to, že výrobky budú mať všetky certifikáty, ktoré sú požadované legislatívou. V súvislosti s tým vyjednáva také vlastnosti výrobkov a ich hodnoty, ktoré poskytujú porovnateľnú výhodu oproti konkurencii (nad rámec STN).
 • stupeň EKR 7 zavádzanie systémov kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  podieľa sa na implementácii a udržiavaní systému kvality radu ISO 9000, 14 000, ALEBO 18000.
 • stupeň EKR 7 analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  V rámci získavaných informácií z dB vykonávať analýzu príčin a vplyvov pôsobiacich na kvalitu vyrábaných stavebných surovín, hmôt, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 7 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Zamestnanec musí byť schopný samostatne tieto skúšky vykonávať a výsledky interpretovať.
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie reklamácií, zisťovanie príčin nekvality, hľadanie spojitostí s výrobným procesom a ich eliminácia vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Zamestnanec musí zvládať riešenie chýb výrobkov smerom von (po stránke odbornej) - k zákazníkovi a smerom dovnútra spoločnosti - smerom k výrobe.
 • stupeň EKR 6 orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  vedieť sa rýchlo zorientovať v TN v prípade skúšok, reklamácii, nových výrobkov a technológie stavebných materiálov
 • stupeň EKR 6 spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
  Špecifikácia:
  vedieť pracovať s kontingenčnými tabuľkami, makrosúbormi, databázovými súbormi s viacparametrovými štatistickými ukazovateľmi. Vedieť prezentovať získané výsledky a výpočty grafickou formou.
 • stupeň EKR 5 orientácia v platnej legislatíve vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  poznať legislatívne normy vo výrobe stavebných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie