Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov

Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov vykonáva, riadi a stanovuje komplexné technologické postupy a ich zmeny. Zaisťuje technologickú prípravu stavebnej výroby so zvýšenými technologickými požiadavkami. Riadi sofistikované činnosti v oblasti technologickej prípravy výroby stavebných materiálov, hmôt a zmesí, polotovarov a výrobkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141037 - Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Inžinierske stavby
Príslušnosť k povolaniu Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia pre stavebné práce a ich obsluha - podľa konkrétnej špecializácie
  Špecifikácia:
  Poznanie strojov a zariadení pre výrobu stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 suroviny na výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie technologických vlastností surovín na výrobu stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Ovládanie požiadaviek stanovených v normách a štandardoch kvality.
 • stupeň EKR 7 technologické procesy výroby stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Ovládanie základných technológií a procesov výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie logistických procesov strojov a liniek vo výrobe stavebných materiálov, hmôt, zmesí, polotovarov a výrobkov z nich.
 • stupeň EKR 7 úprava a zušľachťovanie surovín
  Špecifikácia:
  Poznanie strojov, zariadení a technológiu na úpravu a zušľachťovanie stavebných materiálov a surovín.
 • stupeň EKR 7 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Aplikácie stavebných technológií pri výrobe stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 technické špecifikácie pre stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Kreslenie a aktualizácia stavebných výkresov a riadenie zmenových konaní v stavebnej technologickej dokumentácii.
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Klasifikácia a eliminácia rizík BOZP a PO pri štandardnej alebo novej výrobe stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie merania základných parametrov technologických veličín.
 • stupeň EKR 6 ekonomika stavebnej výroby
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy výpočtu základných ekonomických ukazovateľov výroby.
 • stupeň EKR 6 odborné vedomosti z oblasti environmentálnej legislatívy pri výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie požiadaviek ISO 14 000 pre výrobu stavebných hmôt, zmesí, materiálov, polotovarov a výrobkov.
 • stupeň EKR 6 priebeh technických a technologických skúšok stavebných materiálov a polotovarov
  Špecifikácia:
  Poznanie základných technických a technologických skúšok stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 receptúry, technologické parametre a postupy a technické podmienky pre jednotlivé časti výrobného procesu
 • stupeň EKR 6 analytické metódy a prístroje vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie analytických metód a prístrojov na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 7 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Meranie vlastností vstupných surovín a vyrábaných stavebných materiálov a polotovarov.
 • stupeň EKR 7 technické skúšky stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Overovanie technologických vlastností stavebných materiálov v náročných prevádzkových podmienkach (statické, dynamické a teplotné skúšky, vplyv agresívneho prostredia).
 • stupeň EKR 7 analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
 • stupeň EKR 7 laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
  Špecifikácia:
  Meranie technologických vlastností stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
  Špecifikácia:
  Technologická podpora pre manažment výroby a kvality.
 • stupeň EKR 7 koordinácia procesov unifikácie, typizácie, paletizácie a kontajnerizácie
  Špecifikácia:
  Technologická spolupráca s útvarom kvality a výroby pri zavádzaní zmien vo výrobe.
 • stupeň EKR 7 podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
 • stupeň EKR 7 plánovanie a operatívne riadenie
  Špecifikácia:
  Plánovanie a operatívne riadenie výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 rozpočtovanie či limitovanie nákladov na jednotlivé výrobné operácie
  Špecifikácia:
  Poznanie ekonomiky technológie výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 6 riadenie ekologických technológií v odpadovom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Určovanie technologických procesov výroby stavebných materiálov z hľadiska možného využitia odpadu alebo jeho likvidácie.
 • stupeň EKR 6 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
  Špecifikácia:
  Použitie technologických postupov a procesov na odstránenie príčiny vzniku nezhody s požadovanou kvalitou vyrábaného stavebného materiálu.
 • stupeň EKR 6 zavádzanie systémov kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Aplikácia systémov kvality v rámci ISO 9000, 14 000.
 • stupeň EKR 6 metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
  Špecifikácia:
  Technologická podpora manažmentu výroby pri zmene technológie výroby, výrobku.
 • stupeň EKR 5 spracovanie programov pre programovo riadené stroje a strojové zariadenia
  Špecifikácia:
  Technologická spolupráca s IT pri inovácii výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 7 stanovovanie technologických postupov vo výrobe stavebných materiálov
 • stupeň EKR 7 analýza technologických požiadaviek a postupov a ich následné zmeny v technológii výroby stavebných materiálov
 • stupeň EKR 7 tvorba podkladov pre cenové kalkulácie nových stavebných materiálov
 • stupeň EKR 7 realizácia technologickej prípravy výroby stavebných materiálov, zmesí, hmôt, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 6 analýza negatívnych vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie