Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov vykonáva, riadi a stanovuje komplexné technologické postupy a ich zmeny. Zaisťuje technologickú prípravu stavebnej výroby so zvýšenými technologickými požiadavkami. Riadi sofistikované činnosti v oblasti technologickej prípravy výroby stavebných materiálov, hmôt a zmesí, polotovarov a výrobkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141037 - Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Inžinierske stavby
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje a zariadenia pre stavebné práce a ich obsluha - podľa konkrétnej špecializácie
Špecifikácia:
Poznanie strojov a zariadení pre výrobu stavebných materiálov.
7
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie technologických vlastností surovín na výrobu stavebných materiálov.
7
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Ovládanie požiadaviek stanovených v normách a štandardoch kvality.
7
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Špecifikácia:
Ovládanie základných technológií a procesov výroby stavebných materiálov.
7
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie logistických procesov strojov a liniek vo výrobe stavebných materiálov, hmôt, zmesí, polotovarov a výrobkov z nich.
7
úprava a zušľachťovanie surovín
Špecifikácia:
Poznanie strojov, zariadení a technológiu na úpravu a zušľachťovanie stavebných materiálov a surovín.
7
základné stavebné technológie
Špecifikácia:
Aplikácie stavebných technológií pri výrobe stavebných materiálov.
7
technické špecifikácie pre stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
7
technické kreslenie v stavebníctve
Špecifikácia:
Kreslenie a aktualizácia stavebných výkresov a riadenie zmenových konaní v stavebnej technologickej dokumentácii.
7
bezpečnosť v stavebníctve
Špecifikácia:
Klasifikácia a eliminácia rizík BOZP a PO pri štandardnej alebo novej výrobe stavebných materiálov.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie merania základných parametrov technologických veličín.
6
ekonomika stavebnej výroby
Špecifikácia:
Metódy a postupy výpočtu základných ekonomických ukazovateľov výroby.
6
odborné vedomosti z oblasti environmentálnej legislatívy pri výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie požiadaviek ISO 14 000 pre výrobu stavebných hmôt, zmesí, materiálov, polotovarov a výrobkov.
6
priebeh technických a technologických skúšok stavebných materiálov a polotovarov
Špecifikácia:
Poznanie základných technických a technologických skúšok stavebných materiálov.
6
receptúry, technologické parametre a postupy a technické podmienky pre jednotlivé časti výrobného procesu
7
analytické metódy a prístroje vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie analytických metód a prístrojov na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Meranie vlastností vstupných surovín a vyrábaných stavebných materiálov a polotovarov.
7
technické skúšky stavebných materiálov
Špecifikácia:
Overovanie technologických vlastností stavebných materiálov v náročných prevádzkových podmienkach (statické, dynamické a teplotné skúšky, vplyv agresívneho prostredia).
7
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
7
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
Špecifikácia:
Meranie technologických vlastností stavebných materiálov.
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
Špecifikácia:
Technologická podpora pre manažment výroby a kvality.
7
koordinácia procesov unifikácie, typizácie, paletizácie a kontajnerizácie
Špecifikácia:
Technologická spolupráca s útvarom kvality a výroby pri zavádzaní zmien vo výrobe.
7
podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
7
plánovanie a operatívne riadenie
Špecifikácia:
Plánovanie a operatívne riadenie výroby stavebných materiálov.
7
rozpočtovanie či limitovanie nákladov na jednotlivé výrobné operácie
Špecifikácia:
Poznanie ekonomiky technológie výroby stavebných materiálov.
7
riadenie ekologických technológií v odpadovom hospodárstve
Špecifikácia:
Určovanie technologických procesov výroby stavebných materiálov z hľadiska možného využitia odpadu alebo jeho likvidácie.
6
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
Špecifikácia:
Použitie technologických postupov a procesov na odstránenie príčiny vzniku nezhody s požadovanou kvalitou vyrábaného stavebného materiálu.
6
zavádzanie systémov kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Aplikácia systémov kvality v rámci ISO 9000, 14 000.
6
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
Špecifikácia:
Technologická podpora manažmentu výroby pri zmene technológie výroby, výrobku.
6
spracovanie programov pre programovo riadené stroje a strojové zariadenia
Špecifikácia:
Technologická spolupráca s IT pri inovácii výroby stavebných materiálov.
5
stanovovanie technologických postupov vo výrobe stavebných materiálov
7
analýza technologických požiadaviek a postupov a ich následné zmeny v technológii výroby stavebných materiálov
7
tvorba podkladov pre cenové kalkulácie nových stavebných materiálov
7
realizácia technologickej prípravy výroby stavebných materiálov, zmesí, hmôt, polotovarov a výrobkov
7
analýza negatívnych vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.