Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov zabezpečuje systémové činnosti súvisiace s údržbou a opravami zariadení a strojov vo výrobe stavebných materiálov. Vykonáva, prípadne riadi činnosti v oblasti prevádzkovej údržby, zabezpečenia funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti strojného vybavenia a zariadení vo výrobe stavebných materiálov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Technik údržby technologických zariadení na výrobu stavebných materiálov
Technik údržby zariadení na spracovanie stavebných materiálov, hmôt a zmesí
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141038 - Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie základných princípov a metód merania požadovaných vlastností stavebných materiálov aplikovaných v praxi.
7
technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Špecifikácia:
Poznanie druhov stavebných strojov a všetky druhy vyhradených technických zariadení.
7
technické špecifikácie pre stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
Špecifikácia:
Poznanie základných stavebných technológií.
7
technológia stavebných prác
Špecifikácia:
Dodržiavanie technologických, časových a bezpečnostných priorít pri stavebných prácach.
7
stroje a zariadenia v stavebníctve
7
ekonomika a riadenie v stavebníctve
7
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
7
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie technológie procesu výroby stavebných hmôt, materiálov a výrobkov.
6
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Prehľad o parametroch kvality v rámci EN STN.
6
stavebné a technické výkresy
Špecifikácia:
Čítanie a orientovanie sa v stavebných výkresoch.
6
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie základných parametrov kvality platných v rámci normy ISO 9000 a 14000.
6
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
6
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie fyzikálnych a chemických vlastností základných stavebných materiálov.
5
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Prehľad v usporiadaní technologických strojov a zariadení do liniek na výrobu stavebných materiálov, hmôt, zmesí a výrobkov.
5
bezpečnosť v stavebníctve
Špecifikácia:
Aplikovanie predpisov BOZP a PO s nulovou toleranciou.
5
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
Špecifikácia:
Poznanie podmienok bezpečnej prevádzky vyhradených technických zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe stavebných materiálov, zmesí, hmôt a výrobkov.
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby, opráv strojov a strojného zariadenia vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Stanovovanie a vyhodnotenie /ročných/mesačných/týždenných plánov údržby na jednotlivých strojoch, linkách, pracovných zmenách.
7
riadenie a koordinácia činnosti pracovníkov/tímov, vrátane spolupráce s ostatnými úsekmi organizácie
Špecifikácia:
Riadenie pracovníkov údržby, vrátane zabezpečenia ich BOZP pri riešení porúch, výpadkov energií, havarijných stavov, nehôd a úrazov.
7
zabezpečovanie pravidelnej a riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, technických zariadení, dopravných prostriedkov, prístrojov a náradia v rámci riadenia vymedzeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Špecifikácia:
Jednotlivé plány údržby strojného zariadenia na výrobu stavebných hmôt, zmesí, materiálov a výrobkov.
7
spolupráca pri koordinácii technologickej prípravy stavebnej výroby, tokov materiálu, nadväznosti prác, technologických prestávok a technických podmienok
Špecifikácia:
Z pohľadu nárokov na údržbu stavebných technologických zariadení.
7
metodické riadenie zúčastnených osôb a subjektov v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
Špecifikácia:
Stanovenie zásad na dodržiavanie BOZP a PO s nulovou toleranciou.
7
riadenie a organizácia autonómnej údržby
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
Špecifikácia:
Koordinácia činností pri údržbe, odstávkach, prevádzkových poruchách vo výrobných prevádzkach.
7
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie mapy údržby vo výrobe stavebných materiálov - kritické miesta strojov, súčiastok, náhradných dielov, vedenie evidencie porúch, opráv, kritických miest.
6
obsluhovanie a údržba programovo riadených strojov a strojových zariadení
Špecifikácia:
Riadenie NC strojov a zariadení podľa pokynov na ich údržbu.
6
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Analyzovanie účinkov nežiadúcich vedľajších faktorov na údržbu, životnosť a bezpečnosť strojov a zariadení vo výrobe stavebných materiálov.
6
údržba strojov a zariadení na výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie postupov a druhov údržby strojov a zariadení na výrobu stavebných hmôt, zmesí, materiálov/výrobkov z hľadiska dôležitosti a časového plánovania údržby.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.