Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií, testuje nové druhy surovín a zabezpečuje skúšobné overovanie žiaruvzdorných materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141039 - Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
osobnostný rozvoj
V
tvorivosť (kreativita)
V
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
7
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie prístrojovej techniky vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Využívanie mikroskopu, spektrometra a pod.
7
realizácia praktických overovacích skúšok, tvorba prototypov a ich testovanie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
7
vypracovanie súhrnných záverečných správ z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
riešenie výskumných a vývojových úloh vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
7
vypracovanie príspevkov do odbornej tlače z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
orientácia v medzinárodných technických normách z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.