Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií, testuje nové druhy surovín a zabezpečuje skúšobné overovanie žiaruvzdorných materiálov.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141039 - Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie prístrojovej techniky vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Využívanie mikroskopu, spektrometra a pod.
 • stupeň EKR 7 realizácia praktických overovacích skúšok, tvorba prototypov a ich testovanie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 vypracovanie súhrnných záverečných správ z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
 • stupeň EKR 7 vypracovanie príspevkov do odbornej tlače z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 orientácia v medzinárodných technických normách z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie