Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov

Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov riadi, koordinuje a organizuje veľmi zložité procesy a systémy, vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a výrobkov. Tvorivo a neobvykle rieši najzložitejšie úlohy zásadného, prevažne koncepčného významu, vo všetkých činnostiach výroby žiaruvzdorných materiálov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Koordinátor výroby žiaruvzdorných materiálov
Manager for Refractory Operations
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141040 - Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 fyzika materiálov
 • stupeň EKR 7 chémia silikátov
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia pre úpravu surovín
 • stupeň EKR 6 technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály.
 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
 • stupeň EKR 7 koordinácia výroby žiaruvzdorných materiálov s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 realizácia praktických overovacích skúšok, tvorba prototypov a ich testovanie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 spracovanie pokladov na cenové kalkulácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 technické skúšky vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 komunikácia s manažmentom a zamestnancami v rámci zabezpečenia požiarnej ochrany s ohľadom na nebezpečenstvo požiaru pri vykonávaní činností
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania technologických postupov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 kontrola vyťaženej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 orientácia v medzinárodných technických normách z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 riešenie výskumných a vývojových úloh vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
 • stupeň EKR 6 stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok pre jednotlivé fázy výroby žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 6 vypracovanie príspevkov do odbornej tlače z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 5 označovanie žiaruvzdorných výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie