Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov riadi, koordinuje a organizuje veľmi zložité procesy a systémy, vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a výrobkov. Tvorivo a neobvykle rieši najzložitejšie úlohy zásadného, prevažne koncepčného významu, vo všetkých činnostiach výroby žiaruvzdorných materiálov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Koordinátor výroby žiaruvzdorných materiálov
Manager for Refractory Operations
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141040 - Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
7
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
7
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
7
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
7
poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
7
zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
7
manažment pre stredných manažérov
7
fyzika materiálov
7
chémia silikátov
7
stroje a zariadenia pre úpravu surovín
7
technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály.
6
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
7
koordinácia výroby žiaruvzdorných materiálov s ostatnými útvarmi organizácie
7
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
koordinácia priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
7
realizácia praktických overovacích skúšok, tvorba prototypov a ich testovanie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
7
spracovanie pokladov na cenové kalkulácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
technické skúšky vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
7
komunikácia s manažmentom a zamestnancami v rámci zabezpečenia požiarnej ochrany s ohľadom na nebezpečenstvo požiaru pri vykonávaní činností
6
kontrola dodržiavania technologických postupov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
6
kontrola vyťaženej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
6
orientácia v medzinárodných technických normách z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
6
riešenie výskumných a vývojových úloh vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
6
stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok pre jednotlivé fázy výroby žiaruvzdorných materiálov
6
vypracovanie príspevkov do odbornej tlače z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
6
označovanie žiaruvzdorných výrobkov
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.