Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov stanovuje technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov. Posudzuje kvalitu nových výrobkov a navrhuje opatrenia na optimalizáciu výrobných procesov. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií, vypracováva a aktualizuje technologickú alebo výkresovú dokumentáciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141041 - Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 technické skúšky vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 vedenie technologickej alebo výkresovej dokumentácie na výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok pre jednotlivé fázy výroby žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 spracovanie pokladov na cenové kalkulácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie