Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu je výkonným pracovníkom podliehajúci hlavnému technológovi. Zabezpečuje dodržiavanie technologických postupov vo výrobe. Vykonáva odber vzoriek, laboratórne práce, merania, kontroluje kvalitu výrobkov v rôznych stupňoch výroby. Vedie záznamy a vyhotovuje podklady pre cenové kalkulácie podľa pokynov hlavného technológa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119012 - Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
reologické vlastnosti keramických, kameninových a porcelánových hmôt
Špecifikácia:
Plasticita, viskozita, hustota keramických, kameninových a porcelánových hmôt.
4
keramické, kameninové, porcelánové črepové hmoty a glazúry
Špecifikácia:
Pórovitosť, pevnosť v lome, koeficient tepelnej rozťažnosti.
4
chyby vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Špecifikácia:
Identifikácia jednotlivých chýb, prednostná textúra, vpichy, nesúlad koeficientu tepelnej rozťažnosti črepu a glazúry.
4
keramické, kameninové, porcelánové hmoty a glazúry
Špecifikácia:
Rozdiel v ich zložení.
4
chemické a mineralogické zloženie surovín na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
Špecifikácia:
Jednotlivé druhy surovín.
4
keramické hmoty na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
Špecifikácia:
Spôsob výroby.
4
postupy výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr
Špecifikácia:
Fázy výpalu.
4
postup odberu vzoriek na laboratórny rozbor
4
postupy kontroly kvality výrobkov
4
normy kvality vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
4
postup likvidácie odpadov vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
laboratórne práce a merania
Špecifikácia:
Práca s laboratórnym vybavením.
4
príprava podkladov pre cenové kalkulácie
Špecifikácia:
Zaznamenávanie údajov a výpočtov podľa pokynov hlavného technológa.
4
odber vzoriek
Špecifikácia:
Zručnosť pri odbere vzoriek, surovín a ostatných materiálov.
4
tvorba záznamov a technickej dokumentácie
Špecifikácia:
Zaznamenávanie laboratórnych výsledkov podľa pokynov hlavného technológa.
4
práca s materiálmi s ohľadom na životné prostredie
Špecifikácia:
Zabezpečenie ochrany životného prostredia pri použití škodlivých materiálov.
4
zaznamenávanie výsledkov meraní a laboratórnych skúšok
4
kontrola kvality výrobkov vo výrobe
4
zabezpečovanie likvidácie odpadov vo výrobe s ohľadom na životné prostredie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.