Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu

Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu je výkonným pracovníkom podliehajúci hlavnému technológovi. Zabezpečuje dodržiavanie technologických postupov vo výrobe. Vykonáva odber vzoriek, laboratórne práce, merania, kontroluje kvalitu výrobkov v rôznych stupňoch výroby. Vedie záznamy a vyhotovuje podklady pre cenové kalkulácie podľa pokynov hlavného technológa.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119012 - Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 reologické vlastnosti keramických, kameninových a porcelánových hmôt
  Špecifikácia:
  Plasticita, viskozita, hustota keramických, kameninových a porcelánových hmôt.
 • stupeň EKR 4 keramické, kameninové, porcelánové črepové hmoty a glazúry
  Špecifikácia:
  Pórovitosť, pevnosť v lome, koeficient tepelnej rozťažnosti.
 • stupeň EKR 4 chyby vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
  Špecifikácia:
  Identifikácia jednotlivých chýb, prednostná textúra, vpichy, nesúlad koeficientu tepelnej rozťažnosti črepu a glazúry.
 • stupeň EKR 4 keramické, kameninové, porcelánové hmoty a glazúry
  Špecifikácia:
  Rozdiel v ich zložení.
 • stupeň EKR 4 chemické a mineralogické zloženie surovín na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
  Špecifikácia:
  Jednotlivé druhy surovín.
 • stupeň EKR 4 keramické hmoty na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
  Špecifikácia:
  Spôsob výroby.
 • stupeň EKR 4 postupy výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr
  Špecifikácia:
  Fázy výpalu.
 • stupeň EKR 4 postup odberu vzoriek na laboratórny rozbor
 • stupeň EKR 4 postupy kontroly kvality výrobkov
 • stupeň EKR 4 normy kvality vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
 • stupeň EKR 4 postup likvidácie odpadov vo výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 laboratórne práce a merania
  Špecifikácia:
  Práca s laboratórnym vybavením.
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov pre cenové kalkulácie
  Špecifikácia:
  Zaznamenávanie údajov a výpočtov podľa pokynov hlavného technológa.
 • stupeň EKR 4 odber vzoriek
  Špecifikácia:
  Zručnosť pri odbere vzoriek, surovín a ostatných materiálov.
 • stupeň EKR 4 tvorba záznamov a technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Zaznamenávanie laboratórnych výsledkov podľa pokynov hlavného technológa.
 • stupeň EKR 4 práca s materiálmi s ohľadom na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie ochrany životného prostredia pri použití škodlivých materiálov.
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie výsledkov meraní a laboratórnych skúšok
 • stupeň EKR 4 kontrola kvality výrobkov vo výrobe
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie likvidácie odpadov vo výrobe s ohľadom na životné prostredie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie