Majster (supervízor) v sklárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v sklárskej výrobe

Majster (supervízor) v sklárskej výrobe riadi a kontroluje vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom. Zodpovedá za prideľovanie pracovných úloh, plnenie dennej produkcie v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch. Rieši problémové situácie, prijíma a realizuje nápravné opatrenia na ich odstránenie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Sklársky technik - majster
Teamleader úseku/zmeny sklárskej výroby
Vedúci úseku/zmeny sklárskej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122009 - Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 sklárske suroviny, ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 druhy skla
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania dutého skla
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania technického skla
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania lisovaného skla
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania skleného vlákna
 • stupeň EKR 4 chyby skla
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 4 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 4 manažment pre majstrov
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
 • stupeň EKR 3 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 3 elektronika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na sklárskych pracoviskách
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia operatívnych plánov sklárskej výroby
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v sklárstve
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadenia pre sklársku výrobu
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov pre odmeňovanie pracovníkov v sklárstve
 • stupeň EKR 3 koordinácia priebehu výrobných činností v sklárstve a ich vzájomných väzieb
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách v technických podkladoch pre výrobu a spracovanie skla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie