Majster (supervízor) v sklárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe riadi a kontroluje vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom. Zodpovedá za prideľovanie pracovných úloh, plnenie dennej produkcie v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch. Rieši problémové situácie, prijíma a realizuje nápravné opatrenia na ich odstránenie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Sklársky technik - majster
Teamleader úseku/zmeny sklárskej výroby
Vedúci úseku/zmeny sklárskej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122009 - Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sklárske suroviny, ich vlastnosti
4
druhy skla
4
technológia výroby a spracovania dutého skla
4
technológia výroby a spracovania technického skla
4
technológia výroby a spracovania lisovaného skla
4
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
4
chyby skla
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
4
zásady kontroly a nastavovania meradiel
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
elektrotechnika
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
elektrické stroje a prístroje
4
manažment pre majstrov
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
3
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
3
elektronika
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na sklárskych pracoviskách
4
kontrola plnenia operatívnych plánov sklárskej výroby
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v sklárstve
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
4
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadenia pre sklársku výrobu
4
spracovanie podkladov pre odmeňovanie pracovníkov v sklárstve
4
koordinácia priebehu výrobných činností v sklárstve a ich vzájomných väzieb
3
orientácia v normách v technických podkladoch pre výrobu a spracovanie skla
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.