Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov zabezpečuje výrobu materiálov v požadovanej štruktúre, množstve, čase a kvalite, s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti zákazníkov. Riadi a koordinuje činnosť prevádzky v súčinnosti s inými útvarmi spoločnosti, plánuje, organizuje a hodnotí prácu podriadených zamestnancov. Pri svojej činnosti sa riadi princípmi optimálneho využívania pridelených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Hlavný majster vo výrobe stavebných hmôt, materiálov a výrobkov
Majster prevádzky vo výrobe stavebných hmôt, materiálov a výrobkov
Zmenový majster vo výrobe stavebných hmôt, materiálov a výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122010 - Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v stavebníctve
Špecifikácia:
Čítanie stavebných výkresov a orientácia vo výrobnej dokumentácii.
4
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Dodržiavanie stavebných noriem z hľadiska statickej a technologickej bezpečnosti, BOZP a PO.
4
základné stavebné technológie
Špecifikácia:
Poznanie stavebnej technológie z hľadiska postupov stavebných prác a BOZP.
4
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie základného usporiadania strojov na stavebných linkách z hľadiska operatívneho plánovania.
4
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie technológie procesov výroby stavebných materiálov.
4
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie fyzikálnych prípadne chemických vlastností základných stavebných hmôt, zmesí a materiálov, používaných v stavebnej výrobe.
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Špecifikácia:
Poznanie základných krokov vedenia motivačno-hodnotiaceho rozhovoru, stanovenie a odsúhlasenie krátkodobých cieľov so zamestnancom vo výrobe.
4
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie základných noriem a štandardov stavebných výrobkov a materiálov.
4
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Špecifikácia:
Posúdenie ekonomických faktorov vstupujúcich/prebiehajúcich vo výrobe stavebných materiálov a ich vplyv na cenu finálneho produktu.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie technických parametrov technologických strojov alebo liniek na výrobu stavebných materiálov.
4
spolupráca pri vydávaní a rozširovaní preventívno-bezpečnostných materiálov
Špecifikácia:
Podávanie podnetov na zvýšenie BOZP a PO a na zníženie pracovných úrazov a škodových udalostí.
4
koordinácia s nadväzujúcimi oblasťami činnosti organizácie, napríklad dopravou, prípravou výroby, zásobovaním a ďalšími útvarmi organizácie
Špecifikácia:
Zaisťovanie plynulosti výroby stavebných materiálov.
4
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
Špecifikácia:
Aplikácia, dodržiavanie a kontrola predpisov BOZP a PO.
4
spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu
Špecifikácia:
Dodržiavanie časového plánu výroby, zabezpečenia potrebných surovín a materiálu na výrobu.
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Špecifikácia:
Riadenie technologických zmien a postupov pri výrobe stavebných materiálov, riadenie pracovníkov podľa sortimentu, pracovných zmien a režimov.
4
vedenie rozhovorov z oblasti koučingu
Špecifikácia:
Plánovanie osobného profesijného rastu zamestnanca pomocou odborných a manažérskych školení.
4
kontrola dodržiavania technologických postupov v stavebníctve
Špecifikácia:
Dodržiavanie noriem STN v stavebníctve.
4
koordinácia technologickej prípravy stavebnej výroby, toku materiálu, nadväznosti prác, technologických prestávok a ďalších technických podmienok
Špecifikácia:
Zostavovanie operatívnych plánov výroby.
4
vypracovávanie podkladov pre odmeňovanie pracovníkov v odbore
Špecifikácia:
Vedenie motivačno-hodnotiacich pohovorov so zmenovými majstrami v rámci výkonnostného hodnotenia pracovníkov.
4
zabezpečovanie výroby materiálov v požadovanej štruktúre, množstve, čase a kvalite
4
zabezpečovanie optimálneho využívania pridelených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov
4
riadenie a kontrola plnenia úloh vymedzených technologických úsekov organizácie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.