Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov

Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov zabezpečuje výrobu materiálov v požadovanej štruktúre, množstve, čase a kvalite, s cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti zákazníkov. Riadi a koordinuje činnosť prevádzky v súčinnosti s inými útvarmi spoločnosti, plánuje, organizuje a hodnotí prácu podriadených zamestnancov. Pri svojej činnosti sa riadi princípmi optimálneho využívania pridelených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Hlavný majster vo výrobe stavebných hmôt, materiálov a výrobkov
Majster prevádzky vo výrobe stavebných hmôt, materiálov a výrobkov
Zmenový majster vo výrobe stavebných hmôt, materiálov a výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122010 - Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Čítanie stavebných výkresov a orientácia vo výrobnej dokumentácii.
 • stupeň EKR 4 normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie stavebných noriem z hľadiska statickej a technologickej bezpečnosti, BOZP a PO.
 • stupeň EKR 4 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Poznanie stavebnej technológie z hľadiska postupov stavebných prác a BOZP.
 • stupeň EKR 4 poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie základného usporiadania strojov na stavebných linkách z hľadiska operatívneho plánovania.
 • stupeň EKR 4 technologické procesy výroby stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie technológie procesov výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie fyzikálnych prípadne chemických vlastností základných stavebných hmôt, zmesí a materiálov, používaných v stavebnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
  Špecifikácia:
  Poznanie základných krokov vedenia motivačno-hodnotiaceho rozhovoru, stanovenie a odsúhlasenie krátkodobých cieľov so zamestnancom vo výrobe.
 • stupeň EKR 4 inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie základných noriem a štandardov stavebných výrobkov a materiálov.
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Posúdenie ekonomických faktorov vstupujúcich/prebiehajúcich vo výrobe stavebných materiálov a ich vplyv na cenu finálneho produktu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie technických parametrov technologických strojov alebo liniek na výrobu stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri vydávaní a rozširovaní preventívno-bezpečnostných materiálov
  Špecifikácia:
  Podávanie podnetov na zvýšenie BOZP a PO a na zníženie pracovných úrazov a škodových udalostí.
 • stupeň EKR 4 koordinácia s nadväzujúcimi oblasťami činnosti organizácie, napríklad dopravou, prípravou výroby, zásobovaním a ďalšími útvarmi organizácie
  Špecifikácia:
  Zaisťovanie plynulosti výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 4 kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
  Špecifikácia:
  Aplikácia, dodržiavanie a kontrola predpisov BOZP a PO.
 • stupeň EKR 4 spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie časového plánu výroby, zabezpečenia potrebných surovín a materiálu na výrobu.
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Riadenie technologických zmien a postupov pri výrobe stavebných materiálov, riadenie pracovníkov podľa sortimentu, pracovných zmien a režimov.
 • stupeň EKR 4 vedenie rozhovorov z oblasti koučingu
  Špecifikácia:
  Plánovanie osobného profesijného rastu zamestnanca pomocou odborných a manažérskych školení.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie noriem STN v stavebníctve.
 • stupeň EKR 4 koordinácia technologickej prípravy stavebnej výroby, toku materiálu, nadväznosti prác, technologických prestávok a ďalších technických podmienok
  Špecifikácia:
  Zostavovanie operatívnych plánov výroby.
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie podkladov pre odmeňovanie pracovníkov v odbore
  Špecifikácia:
  Vedenie motivačno-hodnotiacich pohovorov so zmenovými majstrami v rámci výkonnostného hodnotenia pracovníkov.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie výroby materiálov v požadovanej štruktúre, množstve, čase a kvalite
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie optimálneho využívania pridelených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov
 • stupeň EKR 4 riadenie a kontrola plnenia úloh vymedzených technologických úsekov organizácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie