Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov riadi a kontroluje vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom. Zodpovedá za prideľovanie pracovných úloh, plnenie dennej produkcie v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch. Koordinuje, motivuje podriadených a hodnotí ich pracovný výkon. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122011 - Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 manažment pre majstrov
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia pre výrobu ŽM
 • stupeň EKR 4 úpravárenské procesy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie podriadených úsekov a výroby na technologických uzloch
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov na hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia operatívnych plánov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 riadenie a organizácia autonómnej údržby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie