Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov

Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov sa podieľa na plánovaní výroby, kontrole harmonogramu výroby, jeho aktualizácii, na dodržiavaní logistiky dodávok materiálu, zmesí, hmôt a polotovarov do výroby. Spolu s ostatnými vedúcimi pracovníkmi výroby sa podieľa na efektívnom využívaní výrobných a ľudských kapacít, optimalizácii využitia strojov a na plnení kritérií kvality vo výrobnom procese.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Technik sklárskej výroby, výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3139 - Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
SK ISCO-08 3139004 - Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie surovín na výrobu stavebných materiálov, hmôt, zmesí, polotovarov a výrobkov.
 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Poznanie surovín na výrobu žiaruvzdorných materiálov, hmôt, zmesí, polotovarov a výrobkov.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 technologické procesy výroby stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Technológia výroby a spracovania stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 4 sklárske suroviny, ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Rozdelenie sklárskych surovín, poznanie ich technologických vlastností.
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia skloviny
  Špecifikácia:
  Tepelné procesy pri tavení skloviny na výrobu rôzneho druhu skla.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia pre úpravu surovín
  Špecifikácia:
  Poznanie druhov strojov a zariadení potrebných na úpravu nekovových surovín, hmôt a zmesí.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie požiadavky a normy ISO 9000 na kvalitu výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 systémy a štandardy kvality v oblasti spracovania skla
  Špecifikácia:
  Poznanie požiadavky a normy ISO 9000 na kvalitu výroby a spracovania skla.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie požiadavky a normy ISO 9000 na kvalitu výroby a spracovania stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Špecifikácia:
  Poznanie základných pravidiel, predpisov a noriem BOZP a PO pre daný druh výroby nekovových materiálov.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia na výrobu skla
  Špecifikácia:
  Prehľad v metódach a strojoch na výrobu skla.
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie výroby
  Špecifikácia:
  Ekonomika a riadenie sklárskej výroby, výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 postupy koordinácie priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 spôsoby vedenia predpísanej dokumentácie v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 postupy koordinácie priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe skla
  Špecifikácia:
  Poznanie priebehu výrobných činností a ich vzájomné väzby pri výrobe skla.
 • stupeň EKR 4 postupy koordinácie priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie priebehu výrobných činností a ich vzájomné väzby pri výrobe stavebných materiálov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Analyzovanie dát z jednotlivých bodov kontroly kvality v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických predpisov a postupov na zverenom úseku v sklárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Analyzovanie dát z jednotlivých bodov kontroly technologických procesov vo výrobe skla, stavebných a žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 spracovanie technických podkladov o sklárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vedenie technickej a technologickej dokumentácie výroby skla, stavebných a žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Návrh, zlepšovanie a inovácia procesov v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Návrh racionalizačných procesov na základe údajov z kontrolingu výroby skla, stavebných a žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu pre sklársku výrobu
  Špecifikácia:
  Stanovovanie štruktúry surovín potrebných na výrobu skla, stavebných a žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu výrobných činností a ich vzájomných väzieb
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia operatívnych plánov výroby
 • stupeň EKR 4 riadenie technologických procesov vo výrobe
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri zavádzaní noriem spotreby práce
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri zabezpečení kvality výroby skla, stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 vedenie predpísanej dokumentácie v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na výrobných pracoviskách
 • stupeň EKR 4 zadávanie výrobkov na certifikáciu, na skúšky a testovanie
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia plánov, operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov a koordinácia priebehu väzieb výrobných činností v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 sledovanie množstva, kvality a termínov dodania objednávaných, vyrobených a expedovaných materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 riešenie krízových stavov a havarijných situácií vo výrobe
  Špecifikácia:
  Riešenie krízových stavov a havarijných situácií pri výrobe skla, stavebných a žiaruvzdorných materiálov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie