Výrobca technickej a stavebnej keramiky

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výrobca technickej a stavebnej keramiky odlieva, formuje a finalizuje keramické výrobky. Obsluhuje stroje a zariadenia vo výrobe, dodržiava technológiu vo výrobnom procese a posudzuje kvalitu keramických polotovarov a finálnych výrobkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7314 - Výrobcovia keramiky a hrnčiari
SK ISCO-08
7314002 - Výrobca technickej a stavebnej keramiky
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Keramik (hrnčiar)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
4
druhy keramiky a ich vlastnosti
4
pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
4
suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
4
stroje a zariadenia na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
4
proces výroby technickej a stavebnej keramiky
4
základné materiály na výrobu technickej a stavebnej keramiky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických a vytváraných podkladoch pre výrobu a spracovanie keramiky
4
používanie ochranných pracovných pomôcok
4
spracovanie a likvidácia odpadov
4
aplikácia vhodných technologických postupov
Špecifikácia:
Odlievanie, formovanie a finalizácia keramických výrobkov.
4
posudzovanie kvality výrobkov, polotovarov a vstupných surovín
4
používanie nástrojov a náradia v keramickej výrobe
4
vykonávanie základnej údržby strojov a zariadení v keramickej výrobe
4
obsluha strojov a zariadení v keramickej výrobe
4
výroba technickej keramiky na báze špeciálnych materiálov
Špecifikácia:
Mulit, kordierit.
4
manipulácia so základnými a pomocnými materiálmi v keramickej výrobe
Špecifikácia:
Sádra, kaolín, kremeň, živec, rôzne druhy ílov, šamot, glazúry, keramické farby.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.