Výrobca technickej a stavebnej keramiky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výrobca technickej a stavebnej keramiky

Výrobca technickej a stavebnej keramiky odlieva, formuje a finalizuje keramické výrobky. Obsluhuje stroje a zariadenia vo výrobe, dodržiava technológiu vo výrobnom procese a posudzuje kvalitu keramických polotovarov a finálnych výrobkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7314 - Výrobcovia keramiky a hrnčiari
SK ISCO-08 7314002 - Výrobca technickej a stavebnej keramiky
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Keramik (hrnčiar)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
 • stupeň EKR 4 druhy keramiky a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
 • stupeň EKR 4 proces výroby technickej a stavebnej keramiky
 • stupeň EKR 4 základné materiály na výrobu technickej a stavebnej keramiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických a vytváraných podkladoch pre výrobu a spracovanie keramiky
 • stupeň EKR 4 používanie ochranných pracovných pomôcok
 • stupeň EKR 4 spracovanie a likvidácia odpadov
 • stupeň EKR 4 aplikácia vhodných technologických postupov
  Špecifikácia:
  Odlievanie, formovanie a finalizácia keramických výrobkov.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality výrobkov, polotovarov a vstupných surovín
 • stupeň EKR 4 používanie nástrojov a náradia v keramickej výrobe
 • stupeň EKR 4 vykonávanie základnej údržby strojov a zariadení v keramickej výrobe
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení v keramickej výrobe
 • stupeň EKR 4 výroba technickej keramiky na báze špeciálnych materiálov
  Špecifikácia:
  Mulit, kordierit.
 • stupeň EKR 4 manipulácia so základnými a pomocnými materiálmi v keramickej výrobe
  Špecifikácia:
  Sádra, kaolín, kremeň, živec, rôzne druhy ílov, šamot, glazúry, keramické farby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie