Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu

Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu vytvára modely podľa návrhov, vyrába rozmnožovacie zariadenia na formy a formy na vytváranie keramických výrobkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Formár vo výrobe keramiky
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7314 - Výrobcovia keramiky a hrnčiari
SK ISCO-08 7314003 - Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Formár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
 • stupeň EKR 3 technológia zhotovovania modelov a foriem pre keramické výrobky
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 nástroje a pomôcky v keramickej výrobe
  Špecifikácia:
  Účel a použitie štetcov, škrabiek, šín, obrezávacích nožov, pomocných materiálov.
 • stupeň EKR 3 spôsoby výpočtov zmršťovania keramických hmôt
  Špecifikácia:
  Zmršťovanie sušením a zmršťovanie pálením.
 • stupeň EKR 3 metódy izolácie modelov a rozmnožovacích zariadení
  Špecifikácia:
  Izolačné prostriedky, postupy izolácie.
 • stupeň EKR 3 materiály v modelárskej praxi
  Špecifikácia:
  Vlastnosti a použitie keramických hmôt, rôznych druhov sadry, riedidiel a iných pomocných materiálov.
 • stupeň EKR 3 postupy výroby rozmnožovacích zariadení vo výrobe keramiky
  Špecifikácia:
  Rozmnožovacie zariadenie slúži na množenie foriem.
 • stupeň EKR 3 pracovné postupy výroby foriem pre keramickú výrobu
  Špecifikácia:
  Tvorba modelu podľa technického výkresu. Množenie foriem na rozmnožovacom zariadení.
 • stupeň EKR 3 technológia sušenia sadrových foriem
  Špecifikácia:
  Technologické postupy sušenia foriem a rozmnožovacích zariadení.
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v keramickej výrobe
  Špecifikácia:
  Účel a použitie strojov v modelárskej dielni - sadrový kruh, miešadlá, čerpadlá, brúsky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 výroba keramických modelov
  Špecifikácia:
  Výroba, opracovanie a príprava modelu.
 • stupeň EKR 3 výroba rozmnožovacieho zariadenia v keramikárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vytvorenie jednodielneho a viacdielneho zariadenia na rozmnožovanie foriem.
 • stupeň EKR 3 práca s materiálmi pri výrobe keramických foriem a modelov
  Špecifikácia:
  Príprava sadry na odlievanie, izolovanie modelov a rozmnožovacích zariadení.
 • stupeň EKR 3 finálne opracovanie keramických foriem a modelov
  Špecifikácia:
  Konečné opracovanie modelov, rozmnožovacích zariadení a foriem.
 • stupeň EKR 3 ovládanie strojov a zariadení v modelárskej dielni
  Špecifikácia:
  Ovládanie prác na sadrovom kruhu, práca s brúskami, rozplavovačom, čerpadlom.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie