Sklár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sklár

Sklár ručne tvaruje výrobky zo skloviny naberaním (vo formách aj bez foriem), rozfukovaním a fúkaním, roztáčaním, nalepovaním a vytváraním od ruky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Sklár - bankár
Sklár - fúkač
Sklár - majster na lavici
Sklár - naberač
Sklár - odrážnik
Sklár - pomáhač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7315 - Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
SK ISCO-08 7315001 - Sklár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Sklár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 sklárske suroviny, ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 metódy zošľachťovanie skla
 • stupeň EKR 3 druhy skla
 • stupeň EKR 3 technológia tavenia skloviny
 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania dutého skla
 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania technického skla
 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania lisovaného skla
 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania skleného vlákna
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
 • stupeň EKR 3 spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania skla
 • stupeň EKR 3 chyby skla
 • stupeň EKR 3 technológia tvarovania skla
 • stupeň EKR 3 technológia farbenia skla
 • stupeň EKR 3 kvalita sklárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 odborné kreslenie v sklárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Základy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 fúkanie výrobkov zo skloviny do foriem
 • stupeň EKR 3 tvarovanie výrobkov zo skloviny ohňom
 • stupeň EKR 3 roztáčanie, lepenie a ťahanie výrobkov zo skloviny
 • stupeň EKR 3 fúkanie výrobkov z technického skla
 • stupeň EKR 3 ručné stláčanie sklených výrobkov
  Špecifikácia:
  Lisované sklo.
 • stupeň EKR 3 ručné tvarovanie sklárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 výroba a tvarovanie plochého skla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie