Brusič skla

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Brusič skla

Brusič skla brúsi, jemní, leští a opravuje sklárske výrobky na voľnom alebo viazanom brusive. Zabezpečuje dekoratívne brúsenie a vybrusovanie skla.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Brusič - leštič
Brusič - opravár skla
Brusič - viazané brusivo
Brusič - voľné brusivo
Ozdobný brusič
Zavŕtavač
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 7315 - Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
SK ISCO-08 7315003 - Brusič skla
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Sklár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 brúsne stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 3 sklárske suroviny, ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 druhy skla
 • stupeň EKR 3 technológia brúsenia a chemického leštenia skla
 • stupeň EKR 3 technológia rytia skla
 • stupeň EKR 3 technológia rezania a obrábania skla
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
 • stupeň EKR 3 chyby skla
 • stupeň EKR 3 kvalita sklárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
  Špecifikácia:
  Brúsiace a leštiace prostriedky.
 • stupeň EKR 3 druhy brúsok
 • stupeň EKR 3 odborné kreslenie v sklárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane technického kreslenia.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 metódy zošľachťovania skla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, nástrojov a technologických podmienok pri brúsení a rytí skla
 • stupeň EKR 3 kontrola a posudzovanie vzhľadu a povrchu brúseného skla
 • stupeň EKR 3 navrhovanie dekoračných motívov na brúsenie a rytie skla
 • stupeň EKR 3 kontrola polotovarov a výrobkov zo skla, keramiky a porcelánu
 • stupeň EKR 3 obsluha brúsok na sklo a na výrobu šatónov
  Špecifikácia:
  Šatón - sklená farebná napodobenina drahokamov s briliantovým výbrusom, podložená zrkadlovou plochou.
 • stupeň EKR 3 ručné brúsenie, vybrusovanie, zabrusovanie, jemnenie a leštenie sklených výrobkov
  Špecifikácia:
  Napr. na hladinárskych strojoch.
 • stupeň EKR 3 vybrusovanie dekoračných motívov na sklo na brúsnych kotúčoch
 • stupeň EKR 3 zošľachťovanie skla rytím pomocou medených a šmirgľových zmesí
  Špecifikácia:
  Zošľachťovanie skla a sklárskych výrobkov ďalšími technikami - výhodou.
 • stupeň EKR 3 rytie a vybrusovanie dekoračných prvkov, ornamentov a písmen na skle
 • stupeň EKR 3 dekorovanie skla vyškrabovaním ihlou, vyťukávaním diamantom
 • stupeň EKR 3 leštenie a dotvarovanie povrchu sklených výrobkov ohňom
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení, nástrojov a pomôcok na brúsenie a rytie skla
 • stupeň EKR 3 metodická kontrola dodržiavania technologických postupov v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 obsluha brúsnych strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie