Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe vykonáva čiastkovú kontrolu kvality produkcie v procese výroby a na výstupoch výrobných uzlov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Inšpektor kvality
Pracovník výstupnej a medzioperačnej kontroly
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543008 - Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy zošľachťovanie skla
4
metódy kontroly v sklárskej výrobe
Špecifikácia:
Vedomosti o chybách v sklárskej produkcii a spôsoby ich zisťovania.
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
4
chyby skla
4
kvalita sklárskych výrobkov
4
druhy skla
4
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
4
technológia výroby a spracovania dutého skla
4
technológia výroby a spracovania technického skla
4
technológia výroby a spracovania lisovaného skla
4
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami v sklárskej výrobe
4
triedenie a kontrola kvality sklárskych výrobkov
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
4
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
4
vypracovávanie protokolov o výsledkoch kontrol v sklárskej výrobe
4
orientácia v normách kvality v sklárskej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.