Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe

Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe vykonáva čiastkovú kontrolu kvality produkcie v procese výroby a na výstupoch výrobných uzlov.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Inšpektor kvality
Pracovník výstupnej a medzioperačnej kontroly
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543008 - Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy zošľachťovanie skla
 • stupeň EKR 4 metódy kontroly v sklárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vedomosti o chybách v sklárskej produkcii a spôsoby ich zisťovania.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
 • stupeň EKR 4 chyby skla
 • stupeň EKR 4 kvalita sklárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 druhy skla
 • stupeň EKR 4 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania dutého skla
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania technického skla
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania lisovaného skla
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania skleného vlákna
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 triedenie a kontrola kvality sklárskych výrobkov
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie protokolov o výsledkoch kontrol v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v sklárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie