Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
Práca v laboratóriu.

Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov

Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov zabezpečuje kontrolu kvality primárne na výstupe z výroby, ale pre zabezpečenie sofistikovanej výroby vykonáva aj vstupnú kontrolu kvality surovín, zmesí a polotovarov a medzioperačnú kontrolu kvality počas výroby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Kontrolór kvality vo výrobe stavebných materiálov
Technik kontrolór kvality vo výrobe stavebných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:

ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543009 - Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Iná výroba
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  poznať základné fyzikálne vlastnosti surovín používaných pri výrobe stavebných materiálov
 • stupeň EKR 4 normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Väčšina stavebných materiálov podlieha normám EN STN, zamestnanec musí ovládať tieto normy, lebo je to základ toho, čo musia vyrobené materiály spĺňať. Uvedené je predmetom skôr podnikového zaškolenia, ako školskej výučby.
 • stupeň EKR 4 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Ovládanie základných charakteristík stavebných materiálov, normovaných aj nenormovaných skúšok, ktoré zaručia dodržiavanie kvalitatívnych parametrov.
 • stupeň EKR 4 fyzika materiálov
  Špecifikácia:
  Ovládanie fyziky materiálov.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby silikátových materiálov
  Špecifikácia:
  Technológie používané v oblasti spracovania a výroby nekovových materiálov. Z hľadiska procesov to znamená poznatky o ťažbe, triedení, mletí, sušení, výpale, skladovaní a balení. Všetky tieto procesy majú vplyv na kvalitu, v prípade nekvality musí kvalitár nielen skonštatovať výsledok, ale musí byť lídrom v tíme, ktorý hľadá príčiny nekvality.
 • stupeň EKR 4 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
  Špecifikácia:
  vedieť analyzovať a triediť výsledky merania
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  ISO 9000 alebo obdobné - ovládanie princípov dodržiavania systémov kvality.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Špecifikácia:
  používanie zásad BOZP a PO pri používaní VTZ pri meraní parametrov kvality
 • stupeň EKR 4 inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  poznať štatistické metódy a prístroje pre meranie kvalitatívnych vlastností stavebných materiálov
 • stupeň EKR 3 chémia silikátov
  Špecifikácia:
  poznať základné chemické vlastnosti surovín používaných pri výrobe stavebných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  poznať základné fyzikálne/chemické/úžitkové vlastnosti stavebných materiálov
 • stupeň EKR 4 vypracovanie a archivácia výsledkov kontrol (vrátane protokolov) v papierovej aj elektronickej forme vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Udržiavanie poriadku v získaných dátach.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
  Špecifikácia:
  mať databázový prehľad o dôležitých ukazovateľoch/parametroch kvality stavebných materiálov
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  poznať základné dokumenty pre posudzovanie kvality stavebných materiálov
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  vedieť prevádzať a vyhodnocovať kvalitatívne skúšky stavebných materiálov
 • stupeň EKR 4 orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  poznať STN v stavebníctve
 • stupeň EKR 4 laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
  Špecifikácia:
  vedieť používať meracie prístroje na zisťovanie kvalitatívnych parametroch stavebných hmôt, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  vedieť vyhodnocovať ukazovatele kvality stavebných materiálov na základe ich merania v celom procese ich výroby
 • stupeň EKR 4 technické skúšky stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  poznať normy STN a normy pre stavebné materiály
 • stupeň EKR 4 sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov
  Špecifikácia:
  ovládať prácu s jednoduchými meracími prístrojmi, sondami, analyzátormi pre vyhodnotenie kvalitatívnych parametrov stavebných surovín, zmesí, polotovarov a výrobkov v celom procese ich výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie