Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov zabezpečuje kontrolu kvality primárne na výstupe z výroby, ale pre zabezpečenie sofistikovanej výroby vykonáva aj vstupnú kontrolu kvality surovín, zmesí a polotovarov a medzioperačnú kontrolu kvality počas výroby.
viac...
Práca v laboratóriu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Kontrolór kvality vo výrobe stavebných materiálov
Technik kontrolór kvality vo výrobe stavebných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543009 - Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Iná výroba
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
matematická gramotnosť
P
rozhodovanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
poznať základné fyzikálne vlastnosti surovín používaných pri výrobe stavebných materiálov
4
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Väčšina stavebných materiálov podlieha normám EN STN, zamestnanec musí ovládať tieto normy, lebo je to základ toho, čo musia vyrobené materiály spĺňať. Uvedené je predmetom skôr podnikového zaškolenia, ako školskej výučby.
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Špecifikácia:
Ovládanie základných charakteristík stavebných materiálov, normovaných aj nenormovaných skúšok, ktoré zaručia dodržiavanie kvalitatívnych parametrov.
4
fyzika materiálov
Špecifikácia:
Ovládanie fyziky materiálov.
4
technológia výroby silikátových materiálov
Špecifikácia:
Technológie používané v oblasti spracovania a výroby nekovových materiálov. Z hľadiska procesov to znamená poznatky o ťažbe, triedení, mletí, sušení, výpale, skladovaní a balení. Všetky tieto procesy majú vplyv na kvalitu, v prípade nekvality musí kvalitár nielen skonštatovať výsledok, ale musí byť lídrom v tíme, ktorý hľadá príčiny nekvality.
4
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
Špecifikácia:
vedieť analyzovať a triediť výsledky merania
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
ISO 9000 alebo obdobné - ovládanie princípov dodržiavania systémov kvality.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Špecifikácia:
používanie zásad BOZP a PO pri používaní VTZ pri meraní parametrov kvality
4
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
poznať štatistické metódy a prístroje pre meranie kvalitatívnych vlastností stavebných materiálov
4
chémia silikátov
Špecifikácia:
poznať základné chemické vlastnosti surovín používaných pri výrobe stavebných materiálov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
poznať základné fyzikálne/chemické/úžitkové vlastnosti stavebných materiálov
4
vypracovanie a archivácia výsledkov kontrol (vrátane protokolov) v papierovej aj elektronickej forme vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Udržiavanie poriadku v získaných dátach.
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Špecifikácia:
mať databázový prehľad o dôležitých ukazovateľoch/parametroch kvality stavebných materiálov
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
poznať základné dokumenty pre posudzovanie kvality stavebných materiálov
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
vedieť prevádzať a vyhodnocovať kvalitatívne skúšky stavebných materiálov
4
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Špecifikácia:
poznať STN v stavebníctve
4
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
Špecifikácia:
vedieť používať meracie prístroje na zisťovanie kvalitatívnych parametroch stavebných hmôt, polotovarov a výrobkov
4
vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
vedieť vyhodnocovať ukazovatele kvality stavebných materiálov na základe ich merania v celom procese ich výroby
4
technické skúšky stavebných materiálov
Špecifikácia:
poznať normy STN a normy pre stavebné materiály
4
sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov
Špecifikácia:
ovládať prácu s jednoduchými meracími prístrojmi, sondami, analyzátormi pre vyhodnotenie kvalitatívnych parametrov stavebných surovín, zmesí, polotovarov a výrobkov v celom procese ich výroby
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.