Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vykonáva komplexnú vstupnú kontrolu vstupných surovín, výstupnú kontrolu výrobkov, vrátane spracovania podkladov k reklamácii a spolurozhoduje o zatriedení materiálu do kvalitatívnych druhov. Identifikuje chyby a odchýlky, prípadne nedodržanie noriem a postupov. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a noriem.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Pracovník odboru technickej kontroly (OTK)
Kontrolór kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Pracovník výstupnej a medzioperačnej kontroly
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543010 - Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 chémia silikátov
 • stupeň EKR 4 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 4 normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola vstupných surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
 • stupeň EKR 4 laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
 • stupeň EKR 4 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 označovanie žiaruvzdorných výrobkov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 triedenie a evidencia žiaruvzdorných výrobkov
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie