Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vykonáva komplexnú vstupnú kontrolu vstupných surovín, výstupnú kontrolu výrobkov, vrátane spracovania podkladov k reklamácii a spolurozhoduje o zatriedení materiálu do kvalitatívnych druhov. Identifikuje chyby a odchýlky, prípadne nedodržanie noriem a postupov. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a noriem.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Pracovník odboru technickej kontroly (OTK)
Kontrolór kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Pracovník výstupnej a medzioperačnej kontroly
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543010 - Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chémia silikátov
4
fyzikálna chémia
4
normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
4
technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
4
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
4
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály.
4
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
4
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
4
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
4
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
4
poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
4
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola vstupných surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
4
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
4
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
označovanie žiaruvzdorných výrobkov
4
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
4
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
triedenie a evidencia žiaruvzdorných výrobkov
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.