Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje zavážanie jednotlivých surovinových komponentov na výrobu lisovacej hmoty do miešača na základe predpísaných receptúr. Namiešaný materiál upravuje podľa technologických požiadaviek v technologických zariadeniach miešaním, sušením a pridávaním chemikálií. Zabezpečuje uskladnenie takto získaných polotovarov v stabilných zásobníkoch. Komunikuje so zamestnancami prevádzkového laboratória o parametroch kvality vyrábanej hmoty.
Operátor pri vážení a zavážaní suroviny zo zásobníkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Pracovník obsluhy strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8114 - Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stavebných a žiaruvzdorných materiálov
SK ISCO-08
8114001 - Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby stavebných materiálov

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy strojárenstva
3
poloautomatizácia výroby
3
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
3
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
3
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Vrátane základov chémie.
3
poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nastavovanie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
3
vizuálna kontrola chodu strojno-technologických zariadení
3
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov a spolupráca pri ich údržbe
3
vypúšťanie suroviny do zberného koša
Špecifikácia:
Do skipu pre miešač.
3
vzorkovanie žiaruvzdorného materiálu
3
vypúšťanie namiešanej hmoty do bazéna
3
zavážanie a uskladňovanie polotovarov v stabilných zásobníkoch
3
príprava používaných chemických prísad a plastifikátorov
3
zabezpečovanie procesu sušenia suroviny, jej kontroly, potrebnej teploty, odberu plynu a elektrickej energie na vibračných triedičoch
3
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
3
navážanie jednotlivých komponentov zo stabilných zásobníkov do navážacej nádoby pojazdnej váhy
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.