Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
Operátor pri vážení a zavážaní suroviny zo zásobníkov.

Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov

Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje zavážanie jednotlivých surovinových komponentov na výrobu lisovacej hmoty do miešača na základe predpísaných receptúr. Namiešaný materiál upravuje podľa technologických požiadaviek v technologických zariadeniach miešaním, sušením a pridávaním chemikálií. Zabezpečuje uskladnenie takto získaných polotovarov v stabilných zásobníkoch. Komunikuje so zamestnancami prevádzkového laboratória o parametroch kvality vyrábanej hmoty.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Pracovník obsluhy strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8114 - Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu stavebných a žiaruvzdorných materiálov
SK ISCO-08 8114001 - Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby stavebných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 základy strojárenstva
 • stupeň EKR 3 poloautomatizácia výroby
 • stupeň EKR 3 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Vrátane základov chémie.
 • stupeň EKR 3 poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 nastavovanie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 vizuálna kontrola chodu strojno-technologických zariadení
 • stupeň EKR 3 vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov a spolupráca pri ich údržbe
 • stupeň EKR 3 vypúšťanie suroviny do zberného koša
  Špecifikácia:
  Do skipu pre miešač.
 • stupeň EKR 3 vzorkovanie žiaruvzdorného materiálu
 • stupeň EKR 3 vypúšťanie namiešanej hmoty do bazéna
 • stupeň EKR 3 zavážanie a uskladňovanie polotovarov v stabilných zásobníkoch
 • stupeň EKR 3 príprava používaných chemických prísad a plastifikátorov
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie procesu sušenia suroviny, jej kontroly, potrebnej teploty, odberu plynu a elektrickej energie na vibračných triedičoch
 • stupeň EKR 3 obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 3 navážanie jednotlivých komponentov zo stabilných zásobníkov do navážacej nádoby pojazdnej váhy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie