Spracovateľ skleného vlákna

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spracovateľ skleného vlákna

Spracovateľ skleného vlákna zabezpečuje spracovanie vlákna do finálnych produktov, obsluhu sušiacich pecí a sekacích liniek. Zabezpečuje sušenie a texturovanie vyrobeného vlákna a jeho spracovanie do družených rovingov (spájanie pramencov vlákna z viacerých návinov do jedného hrubého pramenca). Označuje vyrobené produkty identifikačnými lístkami, balí, váži ich a eviduje v systéme. Zabezpečuje odovzdanie finálnych výrobkov do skladu hotovej výroby.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Manipulačný robotník - balič
Sekač - obsluha cievočníc
Združovač - sekač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8181 - Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
SK ISCO-08 8181002 - Spracovateľ skleného vlákna
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania skleného vlákna
 • stupeň EKR 3 sušiace pece a sekacie linky
 • stupeň EKR 3 sklárske suroviny, ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 kontrola množstva a kvality vyrábanej produkcie v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Označovanie produktov identifikačnými lístkami.
 • stupeň EKR 3 manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami v sklárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 sušenie, textúrovanie, združovanie a sekanie sklených vlákien
 • stupeň EKR 3 obsluha pecí a strojových zariadení na výrobu a spracovanie sklených vlákien
  Špecifikácia:
  Obsluha sušiacich pecí (nastavenie parametrov vypaľovania a kontrola nastavených hodnôt), individuálnych zariadení, liniek na sekanie skleného vlákna a plynových zariadení. Vyžadujú sa základné počítačové zručnosti.
 • stupeň EKR 3 kontrola množstva a kvality spotrebovávaných návinov
 • stupeň EKR 3 vedenie vysokozdvižných vozíkov, vrátane obsluhy zdvíhacieho zariadenia
  Špecifikácia:
  Obsluha vysokozdvižného motorového vozíka a manipulácia s bremenami pomocou vozíka.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie