Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení systematicky zabezpečuje funkčnosť a plynulý chod výrobných sklárskych zariadení. Kontroluje kvalitu výroby a zoradenie výrobnej linky, vykonáva odber vzoriek a kontrolu výrobkov a zmenou v nastavení zariadenia odstraňuje chyby na výrobkoch.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Nastavovač
Pracovník obsluhy sklárskych zariadení
Strojník - nastavovač
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8181 - Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
SK ISCO-08 8181003 - Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy skla
 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania technického skla
 • stupeň EKR 4 chyby skla
 • stupeň EKR 4 technológia tvarovania skla
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 4 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 4 optoelektronické prístroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 systémy a štandardy kvality v oblasti spracovania skla
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia na výrobu skla
 • stupeň EKR 4 spôsoby odoberania vzoriek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha výrobnej linky
 • stupeň EKR 4 kontrola a výmena formy, formových dielov
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a spracovanie skla
 • stupeň EKR 4 kontrola a dodržiavanie technologických postupov v sklárstve
  Špecifikácia:
  Kontrola teploty temperovacej pece, počtu vyrábaných výrobkov, hodnôt tlaku jednotlivých médií, kontrola dodržiavania intervalu odoberania vzoriek výrobkov.
 • stupeň EKR 4 nastavenie a údržba zariadenia, strojov, nástrojov a pomôcok na výrobu skla
 • stupeň EKR 4 vykonávanie vizuálnej kontroly a meranie predpísaných rozmerov výrobku
 • stupeň EKR 4 odoberanie vzoriek, odstraňovanie chýb na výrobkoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie