Mechanik zabezpečovacích a poplachových zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik zabezpečovacích a poplachových zariadení

Mechanik zabezpečovacích a poplachových zariadení na základe projektu inštaluje elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu v objektoch alebo automobiloch. Inštaluje jednotlivé komponenty poplachového systému a jeho káblové vedenia v zmysle platných noriem. Konfiguruje ústredne poplachových systémov a ich ďalšie komponenty. Vykonáva diagnostiku a servis komponentov poplachových systémov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Inštalatér alarmov
Inštalatér zabezpečovacích zariadení
Technik poplachových systémov narušenia
Technik zabezpečovacej techniky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

viac...
ISCO-08 7421 - Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08 7421005 - Mechanik, opravár zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Aplikovanie princípov elektrotechniky v zapojeniach komponentov zabezpečovacej techniky.
 • stupeň EKR 4 normy elektrických obvodov a inštalácií
  Špecifikácia:
  Poznanie legislatívy v oblasti zabezpečovacích systémov.
 • stupeň EKR 4 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
  Špecifikácia:
  Aplikovanie princípov rádiokomunikačných zariadení pri inštalácií bezdrôtových komponentov zabezpečovacích systémov.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v elektrotechnike
  Špecifikácia:
  Čítanie výkresovej projektovej dokumentácie a technických správ.
 • stupeň EKR 4 princípy uzemňovania tienenia kabeláže
  Špecifikácia:
  Poznanie princípov uzemňovania tienenia káblov zabezpečovacej techniky.
 • stupeň EKR 4 druhy detektorov zabezpečovacej techniky
  Špecifikácia:
  Poznanie princípov detektorov zabezpečovacích systémov.
 • stupeň EKR 4 druhy zálohovaných napájacích zdrojov
  Špecifikácia:
  Poznanie princípov činnosti zálohovaných napájacích zdrojov a vlastností akumulátorov.
 • stupeň EKR 4 druhy kamerových systémov
  Špecifikácia:
  Poznanie technických parametrov a ich nastavenie na kamerových monitorovacích systémoch.
 • stupeň EKR 4 návody na montáž a inštaláciu zabezpečovacích a poplachových systémov
  Špecifikácia:
  Samostatné naštudovanie technickej dokumentácie a návodov ku komponentom zabezpečovacích systémov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kladenie elektrických káblov, montáž, rekonštrukcia a zapájanie elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 4 uvádzanie do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov elektrotechnických alebo elektronických zariadení, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, opravy, rekonštrukcie, zapájanie a obnovenie zabezpečovacích a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej a riadiacej techniky
 • stupeň EKR 4 konfigurácia komponentov zabezpečovacích systémov prostredníctvom počítačov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie