Pracovník turistického informačného centra - back office

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník turistického informačného centra - back office

Pracovník turistického informačného centra - back office zabezpečuje získavanie, spracovávanie a uchovávanie informácií, tvorbu a aktualizáciu turistických informačných zdrojov, prípravu a aktualizáciu pracovných manuálov pre pracovníkov front office TIC, napĺňanie a aktualizáciu internetovej stránky v slovenskom a cudzom jazyku v rámci destinácie cestovného ruchu. Rieši manažment sťažností a spracováva štatistiky a analýzy.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Pracovník back office turistického informačného centra
Pracovník TIC zodpovedný za správu obsahu dokumentov
Pracovník turistického informačného centra
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4221 - Pracovníci turistických informačných centier, cestovných kancelárií a agentúr
SK ISCO-08 4221002 - Pracovník turistického informačného centra
Divízia SK NACE Rev. 2 Informačné služby
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Pracovník v oblasti cestovného ruchu

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
  Špecifikácia:
  pri napĺňaní web stránok
 • stupeň EKR 6 kulturológia
  Špecifikácia:
  Kulturológia so zameraním na konkrétne destinácie cestovného ruchu.
 • stupeň EKR 6 anglický jazyk
  Špecifikácia:
  Ovládanie cudzieho jazyka, štátnica z daného jazyka. Anglický jazyk je povinným jazykom pre pracovníkov TIC.
 • stupeň EKR 6 zemepis
  Špecifikácia:
  Geografia Slovenska so zameraním na konkrétne regióny.
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy práce s databázami
  Špecifikácia:
  Práca so špecializovaným softvérom na úrovni administrátora. Zaraďovanie údajov do štruktúry na ľahšie vyhľadávanie.
 • stupeň EKR 6 tvorivé písanie
  Špecifikácia:
  Tvorba textov na web stránky.
 • stupeň EKR 6 marketing v cestovnom ruchu
 • stupeň EKR 6 marketing
 • stupeň EKR 6 public relation
  Špecifikácia:
  Web komunikácia.
 • stupeň EKR 6 teória masovej komunikácie
 • stupeň EKR 6 archívna teória a prax
 • stupeň EKR 6 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 6 projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
 • stupeň EKR 6 vedomosti o eú
 • stupeň EKR 5 štátna informačná a kultúrna politika, informačné procesy, inštitúcia v informačnej oblasti
 • stupeň EKR 5 marketingová komunikácia
 • stupeň EKR 5 prevádzka cestovnej kancelárie
  Špecifikácia:
  Ovládanie štandardov turistických informačných centier.
 • stupeň EKR 5 sprievodcovstvo cestovného ruchu
  Špecifikácia:
  Nevyhnutnosť poznania regiónu - certifikát regionálneho sprievodcu CR.
 • stupeň EKR 5 geografický informačný systém (gis)
 • stupeň EKR 5 princípy a postupy prevádzky redakcie
 • stupeň EKR 5 marketing v oblasti služieb
 • stupeň EKR 5 úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 4 svetový jazyk
  Špecifikácia:
  Ovládanie jedného zo svetových jazykov (okrem anglického) výhodou.
 • stupeň EKR 4 nešpecifikovaný cudzí jazyk
  Špecifikácia:
  Pri pohraničných regiónoch je výhodná znalosť jazyka susedného štátu (poľský, ruský, maďarský, český).
 • stupeň EKR 4 princípy digitalizácie dokumentov a filmotéky
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 administratívne postupy v samospráve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 administrátorská činnosť v rámci internetových stránok
 • stupeň EKR 6 vytváranie programovacích modulov a procedúr a ich zostavovanie do knižníc modulov a procedúr
 • stupeň EKR 6 administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov
 • stupeň EKR 6 zber, triedenie, aktualizácia a spracovanie rôznych druhov prehľadov, predpisov, dokumentácie, zmlúv, databáz a pod. v štátnej správe a samospráve
 • stupeň EKR 6 monitoring webových stránok (napr. inštitúcií eú)
 • stupeň EKR 6 spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
 • stupeň EKR 6 vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
 • stupeň EKR 6 identifikácia žiaducich funkcií webových stránok
 • stupeň EKR 6 definovanie vlastností a zostáv používaného webdizajnu v súlade s predstavami zákazníka a funkciami webových stránok
 • stupeň EKR 6 zálohovanie dátových súborov a knižníc
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie odborných informačných výstupov a spracovávanie pravidelných informácií pre hromadné oznamovacie prostriedky
 • stupeň EKR 6 riadenie a usmerňovanie činností redaktorov
  Špecifikácia:
  Redakčná práca pri napĺňaní portálu.
 • stupeň EKR 6 vytváranie elektronických verzií časopisov a informačných výstupov, vrátane ich uverejňovania na internete
 • stupeň EKR 6 písanie (zapisovanie) a úprava slovenských i cudzojazyčných textov
 • stupeň EKR 6 spracovávanie návodov a obdobných materiálov pre verejnosť (prehľady, adresáre, zoznamy a pod.) na vysvetlenie postupu pri vybavovaní ich záležitostí
 • stupeň EKR 6 príprava a spracovanie podkladov na marketingový výskum
 • stupeň EKR 6 preklady textov z/do cudzích jazykov
 • stupeň EKR 6 využívanie vedomostí zo zemepisu cestovného ruchu sr
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov na články, anotácie, bulletiny, katalógy, almanachy, mapy a pod.
 • stupeň EKR 5 posudzovanie materiálov po odbornej a umeleckej stránke, vrátane kontroly faktografickej správnosti predkladaných textov
 • stupeň EKR 5 príprava výkladu sprievodcu a ponuky sprievodcovských služieb
 • stupeň EKR 5 evidovanie názorov, sťažností a pripomienok verejnosti k činnosti organizácie alebo daného úradu
 • stupeň EKR 5 vykonávanie jazykových a štylistických úprav predložených textov, vrátane záverečnej redakcie textov
 • stupeň EKR 5 orientácia v dokumentácii príslušného odboru služby a úradu
 • stupeň EKR 4 orientácia v súčasnom právnom a politickom systéme sr
 • stupeň EKR 4 práca s it monitorovacím systémom, vkladanie údajov a zabezpečenie ich aktualizácie
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie