Majster (supervízor) v kováčstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v kováčstve

Majster (supervízor) v kováčstve riadi technologický úsek kovovýroby a výrobné procesy pri výrobe výkovkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky

viac...
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122017 - Majster (supervízor) v kováčstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia kováčstva
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 4 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 3 technológia pretláčania kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zostavovanie operatívnych plánov kovovýroby
 • stupeň EKR 4 riadenie a vykonávanie mechanických skúšok v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  používanie základných meracích metód, kontrola kvality výrobkov
 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných kapacít na pracoviskách kovovýroby
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie a spracovávanie metalurgických podkladov o kovovýrobe pre marketingovú a obchodnú činnosť
 • stupeň EKR 4 riadenie technologických postupov a technických podmienok v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  zaistenie odborného rozvoja zamestnancov
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  vedenie zamestnancov, zaistenie komunikácie medzi vedením prevádzky a zamestnancami
 • stupeň EKR 4 riadenie technologického úseku kovovýroby
  Špecifikácia:
  Vydávanie pokynov pre obsluhu strojov, pre ich údržbu a opravy
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
 • stupeň EKR 4 evidencia technických dát o priebehu a výsledkoch práce
 • stupeň EKR 4 spracovanie podkladov pre odmeňovanie zamestnancov
  Špecifikácia:
  motivovanie zamestnancov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 4 Koordinácia riadenia kvality, vyhľadávanie rizika nezhodného výrobku, návrh vhodných opatrení
 • stupeň EKR 4 orientáciu v normách a technických podkladoch pre kovovýrobu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie