Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve

Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve vykonáva činnosti spojené s nastavovaním, montážou, rekonštrukciou, opravou a údržbou stavebných a cestných strojov, zariadení a vyhradených technických zariadení - tlakových a zdvíhacích.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa používajú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08 7233005 - Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia stavebných strojov a vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 3 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti výťahov a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania kovov
  Špecifikácia:
  Vrátane technológie spájania kovov.
 • stupeň EKR 3 technológia autoklampiarstva, karosárstva
 • stupeň EKR 3 konštrukčné časti strojov
  Špecifikácia:
  Ložiská, vedenia, motory, uloženia.
 • stupeň EKR 3 spôsoby diagnostiky stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 údržba a opravy stavebných strojov a vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe stavebných strojov, tlakových a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 diagnostika porúch stavebných strojov, vyhradených tlakových a zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 vykonávanie údržby, nastavovania, opráv a generálnych opráv cestných motorových vozidiel a ich agregátov a príslušenstva
  Špecifikácia:
  Mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických.
 • stupeň EKR 3 opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
 • stupeň EKR 3 bežná údržba a drobné opravy používaných strojov a zariadení, príprava kalibrov a ďalších pomôcok
 • stupeň EKR 3 opravy a výmeny jednotlivých súčastí, podskupín a skupín súčastí motorového vozidla
 • stupeň EKR 3 oprava strojových agregátov, elektroagregátov a prvkov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržbárske a opravárenské práce na strojoch a strojných zariadeniach
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a údržba náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri výrobe a opravách karosérií a skríň vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy a základná diagnostika komfortných a bezpečnostných systémov nákladných vozidiel a autobusov
 • stupeň EKR 3 nastavovanie stavebných strojov
 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN viac...
 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (§ 15 ods. 1 a § 18)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie