Výrobca, opravár strelných zbraní

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výrobca, opravár strelných zbraní

Výrobca, opravár strelných zbraní vyrába, montuje a opravuje športové, historické, poľovnícke zbrane pomocou trieskového opracovávania kovov, ručne alebo strojovo. Opracováva povrchy a funkčné časti poľovníckych, historických a športových zbraní pilovaním, sústružením, frézovaním a brúsením povrchu na presný rozmer, kartáčovaním a leštením.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Puškár
Reštaurátor zbraní
Výrobca, opravár historických zbraní
Výrobca, opravár poľovníckych zbraní
Výrobca, opravár športových zbraní
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

viac...
ISCO-08 7311 - Výrobcovia a opravári presných prístrojov
SK ISCO-08 7311006 - Výrobca, opravár strelných zbraní
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Puškár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 delostrelecká technika, strelné zbrane
 • stupeň EKR 4 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
  Špecifikácia:
  konštrukcií zbraní
 • stupeň EKR 4 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 4 technológia dekorácie
  Špecifikácia:
  zbraní
 • stupeň EKR 4 technológia brúsenia
  Špecifikácia:
  v prípade zbraní
 • stupeň EKR 4 technológia frézovania
  Špecifikácia:
  v prípade zbraní
 • stupeň EKR 4 technológia sústruženia
  Špecifikácia:
  v prípade zbraní
 • stupeň EKR 4 prístrojová optika
  Špecifikácia:
  optika na zbraniach
 • stupeň EKR 4 znalosť poľovníckej streľby
 • stupeň EKR 4 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia rytia do kovu
 • stupeň EKR 4 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 4 základy strojárenstva
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 optické zameriavače a kolimátory
 • stupeň EKR 4 typy konštrukcií zbraní
  Špecifikácia:
  ich ovládanie a používanie
 • stupeň EKR 4 teória streľby
 • stupeň EKR 4 druhy zbraní
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti streliva
 • stupeň EKR 4 technologické postupy montáže zbraní
 • stupeň EKR 4 montážny proces zbraní
 • stupeň EKR 4 povrchová úprava pažby
 • stupeň EKR 4 technické chyby zbraní
 • stupeň EKR 4 rozoberateľné a nerozoberateľné spoje
  Špecifikácia:
  týkajúce sa zbraní
 • stupeň EKR 4 vlastnosti technických materiálov
  Špecifikácia:
  dreva, kovov a plastov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, údržba a opravy balistických a funkčných zbraní všetkých kalibrov a príslušenstva ku zbraniam
 • stupeň EKR 4 predaj ručných strelných zbraní, ich príslušenstva a streliva
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy vnútorných aj vonkajších častí športových a loveckých zbraní, úpravy vzhľadu a tvaru, vrátane rovnania hlavne a šmirgľovania ich vývrtov
  Špecifikácia:
  úpravy vzhľadu a tvaru, vrátane rovnania hlavne a šmirgľovania ich vývrtov
 • stupeň EKR 4 ručné brúsenie pažieb, predpažbí a pištoľových rukovätí na stojanových brúskach za použitia niekoľkých tvarových kotúčov, pri zhotovovaní športových a loveckých zbraní
 • stupeň EKR 4 určené technické prehliadky zbraní
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie opráv poškodených alebo nevyhovujúcich zbraní
 • stupeň EKR 4 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení, ovládanie zákonov o zbraniach a strelivách
 • stupeň EKR 4 posudzovanie hodnôt a parametrov zbraní a munície, profylaktická kontrola zbraní a zbraňových systémov pri streľbe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technickej dokumentácii na zhotovovanie športových a loveckých zbraní, vrátane ich súčastí
 • stupeň EKR 4 zostavovanie spúšťových mechanizmov a iných podzostáv strelných športových a loveckých zbraní
 • stupeň EKR 4 nastavovanie a plynotesné funkčné zlícovávanie športových a loveckých zbraní, vrátane skúšania ich funkčnosti
 • stupeň EKR 4 odborné ošetrovanie historických zbraní
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní a obnove pôvodného stavu historických zbraní
 • stupeň EKR 4 likvidácia alebo zablokovanie funkčnosti poškodených ručných strelných zbraní (popr. zbraní, odporujúcich predpisom o zbraniach a pod.) a ich častí
  Špecifikácia:
  alebo zbraní odporujúcich predpisom o zbraniach a pod. a ich častí
 • stupeň EKR 4 zdobenie častí ručných strelných zbraní rezbou, rytím a pod.
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie kópií a modelov historických zbraní
  Špecifikácia:
  Voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov.
 • stupeň EKR 4 poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti overovania a skúšok strelných zbraní, streliva a pomôcok na ich používanie
 • stupeň EKR 4 organizácia a zabezpečovanie overovania strelných zbraní a streliva v rámci skúšok zbraní a streliva
 • stupeň EKR 4 kontrola a vykonávanie funkčných skúšok športových a loveckých zbraní nastreľovaním
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce, náradia, a materiálu na zhotovovanie športových a loveckých zbraní, s ohľadom na zvýšené nároky na BOZP a legislatívu týkajúcu sa zbraní
 • stupeň EKR 4 ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
 • stupeň EKR 4 ručné obrábanie drevených a plastových materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
 • stupeň EKR 4 obsluhovanie píl a frézok
 • stupeň EKR 3 analýza historických zbraní z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
 • stupeň EKR 3 príjem a výdaj opráv ručných strelných zbraní
 • stupeň EKR 4 demontáž a montáž športových a loveckých zbraní
 • stupeň EKR 4 nastavovanie jednotlivých mechanizmov a častí zbraní
 • stupeň EKR 4 výroba pažby
 • stupeň EKR 4 nastreľovanie guľových a brokových zbraní
 • stupeň EKR 4 kontrola spôsobilosti strelných zbraní a streliva
 • stupeň EKR 4 skúšanie strelných zbraní a streliva
 • stupeň EKR 4 kontrola a vykonávanie funkčných skúšok ručných strelných zbraní
 • stupeň EKR 4 strojové obrábanie kovového materiálu
 • stupeň EKR 4 obsluha frézok, sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 4 používanie špeciálneho náradia na montáž všetkých druhov zbraní
  Špecifikácia:
  napr. používanie výstružníka na nábojovú komoru
 • stupeň EKR 4 opracovávanie kovov
  Špecifikácia:
  týkajúce sa výroby a opráv zbraní
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie zbraní a streliva
 • stupeň EKR 4 odstraňovanie porúch všetkých typov zbraní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
 • Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie