Výrobca, opravár strelných zbraní

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výrobca, opravár strelných zbraní vyrába, montuje a opravuje športové, historické, poľovnícke zbrane pomocou trieskového opracovávania kovov, ručne alebo strojovo. Opracováva povrchy a funkčné časti poľovníckych, historických a športových zbraní pilovaním, sústružením, frézovaním a brúsením povrchu na presný rozmer, kartáčovaním a leštením.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Puškár
Reštaurátor zbraní
Výrobca, opravár historických zbraní
Výrobca, opravár poľovníckych zbraní
Výrobca, opravár športových zbraní
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
viac...
ISCO-08
7311 - Výrobcovia a opravári presných prístrojov
SK ISCO-08
7311006 - Výrobca, opravár strelných zbraní
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Puškár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
umelecký talent
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
delostrelecká technika, strelné zbrane
4
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
4
metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
Špecifikácia:
konštrukcií zbraní
4
technológia povrchových úprav kovov
4
technológia dekorácie
Špecifikácia:
zbraní
4
technológia brúsenia
Špecifikácia:
v prípade zbraní
4
technológia frézovania
Špecifikácia:
v prípade zbraní
4
technológia sústruženia
Špecifikácia:
v prípade zbraní
4
prístrojová optika
Špecifikácia:
optika na zbraniach
4
znalosť poľovníckej streľby
4
technológia obrábania kovov
4
technológia rytia do kovu
4
technológia tvárnenia kovov
4
základy strojárenstva
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
optické zameriavače a kolimátory
4
typy konštrukcií zbraní
Špecifikácia:
ich ovládanie a používanie
4
teória streľby
4
druhy zbraní
4
druhy a vlastnosti streliva
4
technologické postupy montáže zbraní
4
montážny proces zbraní
4
povrchová úprava pažby
4
technické chyby zbraní
4
rozoberateľné a nerozoberateľné spoje
Špecifikácia:
týkajúce sa zbraní
4
vlastnosti technických materiálov
Špecifikácia:
dreva, kovov a plastov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie, montáž, údržba a opravy balistických a funkčných zbraní všetkých kalibrov a príslušenstva ku zbraniam
4
predaj ručných strelných zbraní, ich príslušenstva a streliva
4
povrchové úpravy vnútorných aj vonkajších častí športových a loveckých zbraní, úpravy vzhľadu a tvaru, vrátane rovnania hlavne a šmirgľovania ich vývrtov
Špecifikácia:
úpravy vzhľadu a tvaru, vrátane rovnania hlavne a šmirgľovania ich vývrtov
4
ručné brúsenie pažieb, predpažbí a pištoľových rukovätí na stojanových brúskach za použitia niekoľkých tvarových kotúčov, pri zhotovovaní športových a loveckých zbraní
4
určené technické prehliadky zbraní
4
zabezpečovanie opráv poškodených alebo nevyhovujúcich zbraní
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení, ovládanie zákonov o zbraniach a strelivách
4
posudzovanie hodnôt a parametrov zbraní a munície, profylaktická kontrola zbraní a zbraňových systémov pri streľbe
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii na zhotovovanie športových a loveckých zbraní, vrátane ich súčastí
4
zostavovanie spúšťových mechanizmov a iných podzostáv strelných športových a loveckých zbraní
4
nastavovanie a plynotesné funkčné zlícovávanie športových a loveckých zbraní, vrátane skúšania ich funkčnosti
4
odborné ošetrovanie historických zbraní
4
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní a obnove pôvodného stavu historických zbraní
4
likvidácia alebo zablokovanie funkčnosti poškodených ručných strelných zbraní (popr. zbraní, odporujúcich predpisom o zbraniach a pod.) a ich častí
Špecifikácia:
alebo zbraní odporujúcich predpisom o zbraniach a pod. a ich častí
4
zdobenie častí ručných strelných zbraní rezbou, rytím a pod.
4
zhotovovanie kópií a modelov historických zbraní
Špecifikácia:
Voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov.
4
poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti overovania a skúšok strelných zbraní, streliva a pomôcok na ich používanie
4
organizácia a zabezpečovanie overovania strelných zbraní a streliva v rámci skúšok zbraní a streliva
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok športových a loveckých zbraní nastreľovaním
4
voľba postupu práce, náradia, a materiálu na zhotovovanie športových a loveckých zbraní, s ohľadom na zvýšené nároky na BOZP a legislatívu týkajúcu sa zbraní
4
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
4
ručné obrábanie drevených a plastových materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
4
obsluhovanie píl a frézok
4
analýza historických zbraní z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
3
príjem a výdaj opráv ručných strelných zbraní
3
demontáž a montáž športových a loveckých zbraní
4
nastavovanie jednotlivých mechanizmov a častí zbraní
4
výroba pažby
4
nastreľovanie guľových a brokových zbraní
4
kontrola spôsobilosti strelných zbraní a streliva
4
skúšanie strelných zbraní a streliva
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok ručných strelných zbraní
4
strojové obrábanie kovového materiálu
4
obsluha frézok, sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
4
používanie špeciálneho náradia na montáž všetkých druhov zbraní
Špecifikácia:
napr. používanie výstružníka na nábojovú komoru
4
opracovávanie kovov
Špecifikácia:
týkajúce sa výroby a opráv zbraní
4
vedenie evidencie zbraní a streliva
4
odstraňovanie porúch všetkých typov zbraní
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
  • Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.