Vodič pohrebného motorového vozidla

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vodič pohrebného motorového vozidla

Vodič pohrebného motorového vozidla zabezpečuje prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov z miesta naloženia na miesto určenia, t.j. miesta uchovania do času pohrebu, resp. do určeného krematória po pohrebnom obrade.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Pohrebný šofér
Šofér pohrebného auta
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8322 - Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
SK ISCO-08 8322005 - Vodič pohrebného motorového vozidla
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Vodič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 pohrebné služby
 • stupeň EKR 3 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 3 podmienky prepravy osôb a nákladu
  Špecifikácia:
  Napr. ďalších členov posádky pohrebného vozidla, poprípade príbuzných zosnulého, ako aj rakvy a doplnkov potrebných pre smútočný obrad.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
  Špecifikácia:
  Zákon č. 49/2014 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 3 pohrebný sprievod
  Špecifikácia:
  jeho priebeh, úlohy vodiča počas sprievodu, trasa sprievodu
 • stupeň EKR 3 ochranné pracovné pomôcky a pracovný odev
 • stupeň EKR 3 právne predpisy v oblasti pohrebníctva
  Špecifikácia:
  Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve, Zákon č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 3 povinná vybavenosť pohrebného motorového vozidla
  Špecifikácia:
  pomôcky a nástroje, hygienické a dezinfekčné prípravky, ochranný pracovný odev atď.
 • stupeň EKR 3 chladiace zariadenia, ich funkcie a parametre
  Špecifikácia:
  slúžiace na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
 • stupeň EKR 3 čistiace a dezinfekčné prostriedky
  Špecifikácia:
  v súvislosti s pohrebnými službami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vybavovanie rakiev podľa objednávok, preberanie zosnulých v rakvách, prenášanie rakiev na katafalk, manipulácia s rakvami v chladiarenských priestoroch
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla
 • stupeň EKR 3 kontrola prevádzkyschopnosti pohrebného motorového vozidla
 • stupeň EKR 3 kontrola vybavenia vozidla
  Špecifikácia:
  resp. doplnenie pomôcok slúžiacich na hygienické zaobchádzanie s nákladom (uteráky, ochranné jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky)
 • stupeň EKR 3 obsluha a manipulácia s chladiarenskými zariadeniami
 • stupeň EKR 3 umývanie a dezinfekcia pohrebného vozidla
 • stupeň EKR 3 označovanie rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku
  Špecifikácia:
  pomocou identifikačných údajov
 • stupeň EKR 3 vyhotovenie záznamov o prevádzke vozidla
 • stupeň EKR 3 prevzatie finančnej hotovosti za prevoz zosnulých
  Špecifikácia:
  napr. poplatkov za chladiace zariadenia, manipulačný poplatok, colné poplatky atď.
 • stupeň EKR 3 nakladanie a upevňovanie nákladu v pohrebnom motorovom vozidle
  Špecifikácia:
  napr. rakvy, transportnej rakvy, transportného vaku
 • stupeň EKR 3 preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
  Špecifikácia:
  z miesta naloženia na miesto určenia, napr. počas pohrebného sprievodu
 • stupeň EKR 3 kontrola prevádzkyschopnosti pohrebného motorového vozidla
  Špecifikácia:
  napr. čistota vozidla, stav pohonných hmôt, stav olejových náplní, funkčnosť prístrojového vybavenia
 • stupeň EKR 3 kontrola údajov uvedených v dispečerskej knihe, resp. knihe vývozov zosnulých
  Špecifikácia:
  S cieľom včasného zaistenia dopravy rakvy so zosnulým na určené miesto, napr. do domu smútku, na cintorín a pod.
 • stupeň EKR 3 kontrola dokladov pri preberaní zosnulého a zápis požadovaných údajov
  Špecifikácia:
  napr. list o lekárskej prehliadke zosnulého, kniha preberania zosnulého, záznam o prevzatí zosnulého z domácnosti, zariadenia a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie