Vodič pohrebného motorového vozidla

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vodič pohrebného motorového vozidla zabezpečuje prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov z miesta naloženia na miesto určenia, t.j. miesta uchovania do času pohrebu, resp. do určeného krematória po pohrebnom obrade.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Pohrebný šofér
Šofér pohrebného auta
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8322 - Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
SK ISCO-08
8322005 - Vodič pohrebného motorového vozidla
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Vodič

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
pohrebné služby
3
interné predpisy v organizácii
3
podmienky prepravy osôb a nákladu
Špecifikácia:
Napr. ďalších členov posádky pohrebného vozidla, poprípade príbuzných zosnulého, ako aj rakvy a doplnkov potrebných pre smútočný obrad.
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Špecifikácia:
Zákon č. 49/2014 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
pohrebný sprievod
Špecifikácia:
jeho priebeh, úlohy vodiča počas sprievodu, trasa sprievodu
3
ochranné pracovné pomôcky a pracovný odev
3
právne predpisy v oblasti pohrebníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve, Zákon č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
3
povinná vybavenosť pohrebného motorového vozidla
Špecifikácia:
pomôcky a nástroje, hygienické a dezinfekčné prípravky, ochranný pracovný odev atď.
3
chladiace zariadenia, ich funkcie a parametre
Špecifikácia:
slúžiace na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
3
čistiace a dezinfekčné prostriedky
Špecifikácia:
v súvislosti s pohrebnými službami
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vybavovanie rakiev podľa objednávok, preberanie zosnulých v rakvách, prenášanie rakiev na katafalk, manipulácia s rakvami v chladiarenských priestoroch
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla
3
kontrola prevádzkyschopnosti pohrebného motorového vozidla
3
kontrola vybavenia vozidla
Špecifikácia:
resp. doplnenie pomôcok slúžiacich na hygienické zaobchádzanie s nákladom (uteráky, ochranné jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky)
3
obsluha a manipulácia s chladiarenskými zariadeniami
3
umývanie a dezinfekcia pohrebného vozidla
3
označovanie rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku
Špecifikácia:
pomocou identifikačných údajov
3
vyhotovenie záznamov o prevádzke vozidla
3
prevzatie finančnej hotovosti za prevoz zosnulých
Špecifikácia:
napr. poplatkov za chladiace zariadenia, manipulačný poplatok, colné poplatky atď.
3
nakladanie a upevňovanie nákladu v pohrebnom motorovom vozidle
Špecifikácia:
napr. rakvy, transportnej rakvy, transportného vaku
3
preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
Špecifikácia:
z miesta naloženia na miesto určenia, napr. počas pohrebného sprievodu
3
kontrola prevádzkyschopnosti pohrebného motorového vozidla
Špecifikácia:
napr. čistota vozidla, stav pohonných hmôt, stav olejových náplní, funkčnosť prístrojového vybavenia
3
kontrola údajov uvedených v dispečerskej knihe, resp. knihe vývozov zosnulých
Špecifikácia:
S cieľom včasného zaistenia dopravy rakvy so zosnulým na určené miesto, napr. do domu smútku, na cintorín a pod.
3
kontrola dokladov pri preberaní zosnulého a zápis požadovaných údajov
Špecifikácia:
napr. list o lekárskej prehliadke zosnulého, kniha preberania zosnulého, záznam o prevzatí zosnulého z domácnosti, zariadenia a pod.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.